Details

Expressió diferencial determinant del fenotip metastàtic en un model d'adenocarcinoma de pulmó humà

by Martín Satué, Mireia

Abstract (Summary)
RESUM DE LA TESI: La metàstasi és un procés histopatològic especialment complex per al seu estudi. Aquesta complexitat es deriva tant de la implicación de tots els nivells dorganització de lorganisme afectat (molecular, cel.lular, tisular, orgànic i sistèmic) com de lalta diversitat inherent a cadascun dells. Una eina essencial de treball és la disposició de models cel.lulars que permetin tant lestudi específic i puntual dalguns aspectes del desenvolupament de la patologia com la seva integración en el conjunt del procés. A partir daquests principis estratègics hem disposat, pel desenvolupament daquest estudi, de dues línies cel.lulars dadenocarcinoma de pulmó humà derivades duna mateixa població parental (Inufusa et al., 1991). Aquestes línies, caracteritzades per una alta (HAL-8) i nul.la (HAL-24) capacitat metastàsica, proporcionen un model molt sòlid per a la validació dels resultats diferencials. És així que ens varem plantejar com a objectiu general la caracterització dexpressions diferencials que, de manera constitutiva o regulada, presentessin ambdós tipus cel.lulars. Donat que les cèl.lules HAL-8 sobreexposen lantigen sialil-Lewis(x) dimèric en relació a les cèl.lules HAL-24, ens varem proposar com a primer objectiu caracteritzar lexpressió daltres oligossacàrids fucosilats més relacionats amb la metàstasi i determinar el seu paper a ladhesió daquestes cèl.lules tumorals a lendoteli. Donades les diferències dexpressió que varem observar en algunes daquestes mol.lècules, ens varem plantejar lestudi de lexpressió dels gens de les Fucosiltransferases del tipus alfa(1,3), enzims responsables de la seva síntesi. (Capítol I: Enhaced expresión of alpha(1-3)-Fucosyltransferase genes correlates with E-selectin-mediated adhesion and metastasic potencial of human lung adenocarcinoma cells). Un cop demostrat el paper clau del sialil-Lewis(x) a ladhesió de les cel.lules HAL-8 així com la relació entre lexpressió dels gens de les Fucosiltransferases del tipus alfa(1,3) i la capacitat metastàsica daquestes cèl.lules, el següent objectiu plantejat va ser determinat si la sobreexpressió de determinades Fucosiltransferases alfa(1,2) modifica les propietats adhesives i el potencial colonitzador de pulmó de les cèl.lules no metastàtiques HAL-24 (Capítol II: Overexpression of alpha(1,3)-fucosyltransferase VII is sufficient for the acquisition of lung colonization phenotype in human lung adenocarcinoma HAL-24Luc cells). Caracteritzat el model dadhesió a lendoteli de les cèl.lules HAL-8 i HAL-24, i demostrat el paper de lalfa(1,3)-Fucosiltransferasa VII en aquesta etapa de la metàstcasi, ens varem proposar estudiar la implicación de les metal.loproteases en la migración transendotelial de les cèl.lules metastàsiques dadenocarcinoma de pulmó així com la regulació de la seva expressió tant per integrines com per la matriu extracel.lular (Capítol III: Expressió de les metal.loprotesases de matriu i la regulació de la seva activitat a cèl.lules dadenocarcinoma de pulmó humà). Donat el caracter multiènic del desenvolupament de les metàstasis i linterès en trobar gens responsables daquest procés, com a objectiu final ens varem plantejar lanàlisi de lexpressió gènica diferencial de les cèl.lules HAL-8 i HAL-24 (Capítol IV: Identification of semaphorin E gene expresión in metastasic human lung adenocarcinoma cells by mRNA differential display).
Bibliographical Information:

Advisor:Blanco Fernández, Jerónimo; Vilageliu i Arqués, Lluïsa

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genètica

ISBN:

Date of Publication:02/29/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.