Details

Hörs det bra där bak? : - en kvalitativ studie om den interna kommunikationens utmaningar och vinster hos företag inom service- och tjänstesektorn.

by Mellberg, Ida; Hising, Malin

Abstract (Summary)

 

Frågeformulering: Vilka utmaningar och vinster kan intern kommunikation generera för företag inom service- och tjänstesektorn?

Syfte: Huvudsyftet med vår uppsats är att studera och utveckla en förståelse för hur den interna kommunikationen används i praktiken hos företag inom service- och tjänstesektorn.

Vårt delsyfte är att upptäcka aspekter som är viktiga att ta i beaktning vid implementering och användandet av intern kommunikation.

Metodansats: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och genomfört intervjuer med respondenter som representerat fem olika företag verksamma inom service- och tjänstesektorn.

Slutsatser: Resultatet i denna studie har visat på en medvetenhet bland Respondenterna om den interna kommunikationens effekter. En av de främsta utmaningar som visat sig bland samtliga Respondenter är att lyckas nå ut till alla mottagare inom organisationen. Vi har kommit fram till att riktade meddelanden når mottagaren på bästa sätt men att det upplevs svårt att utforma och rikta informationen. Lyckas ledningen med de utmaningar den interna kommunikationen medför kan det genera flera vinster. Vinsterna kan vara en delaktig och mer motiverad personal. Det i sin tur kan leda till att det skapas en trygghet på arbetsplatsen och att effektiviteten höjs. Vidare har vi kommit fram till att arbetet med den interna kommunikationen underlättas om en dokumenterad strategi finns, vilket har visat sig inte finns hos alla våra Respondenter. Avslutningsvis kan vi konstatera att verkligenheten har visat sig vara mer komplex än vad teorin visar, men att en väl fungerande intern kommunikation är av stor betydelse för företagens resultat.

Nyckelord: Intern kommunikation, intern marknadsföring, service- och tjänstesektorn, implementering, utmaningar, vinster.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:intern kommunikation markandsföring motivation effektivitet service och tjänstesektorn vinster utmaningar business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.