Details

Acció dels suavitzants tèxtils emulsionats i microemulsionats en el medi aquàtic

by Vallès Malet, Anna Betina

Abstract (Summary)
Els suavitzants tèxtils, que pertanyen al grup de tensioactius catiònics, normalment són aplicats en forma demulsió. Una emulsió és una dispersió dun líquid en un altre líquid (suavitzant + aigua), en la qual la mida de partícula és superior a 2 micres. No obstant aixó, sha aconseguit formar microemulsions de suavitzants a lafegir uns agents microemulsionants que fan que aquests siguin sistemes coloïdals termodinàmicament estables. Aquests es caracteritzen per presentar una mida de partícula 100 vegades inferior a la de les emulsions, fet que els fa més eficients al penetrar dins els teixits i, per tant, milloren les seves propietats. Lestudi va ser plantejat per linterès que determinades empreses tenien per treure al mercat suavitzants microemulsionats i saber quines diferències mediambientals havia entre aquests i els suavitzants en forma emulsionada. Lobjectiu general daquest treball ha estat el donar una resposta al sector tèxtil sobre la forma dacció dels suavitzants microemulsionats, així com avaluar el risc que suposa la seva presència en el medi aquàtic, tot comparant els resultats amb els obtinguts amb els mateixos suavitzants en forma emulsionada. Lestudi per dur a terme la valoració del risc de cinc suavitzants (DSDMAC, DSEMAMS, DSCEEMAMS, DSAEMIMS i DAAIMS) emulsionants i microemulsionats en el medi aquàtic sha plantejat en 4 fases. En primer lloc, per la caracterització del risc que suposa la seva presència en el medi aquàtic sha efectuat una sèrie de proves químiques i biològiques per a determinar la rapidesa amb què són eliminats del medi (DBO, DQO, Biodegradabilitat). En segon terme sha identificat sobre quins nivells tròfics pot actuar (bacteris, microalgues, crustacis i peixos). Després sha estimat la concentració/efecte en els diferents nivells tròfics a curt termini mitjançant assaigs de toxicitat aguda; les espècies utilitzades han estat el bacteri Photobacterium phosphoreum (CE50 15 min), tres espècies de microalgues, Chlorella vulgaris, Scenedesmus subspicatus i Selenastrum capricornutum (CI50 72h), el crustaci Daphnia magna (CE50 24h) i el teleòsti Oncorhynchus mykiss (CL50 96h). En darrer lloc, sha avaluat l exposició a llarg termini mitjançant una prova de toxicitat crònica en Oncorhynchus mykiss en la qual sha dut a terme lestudi histopatològic a microscopia òptica i electrònica de la brànquia i el fetge. Lestudi realitzat ens ha permès concloure que quatre dels cinc suavitzants estudiats són biodegradables tant en emulsió com en microemulsió, mentre que el cinquè (DSDMAC), no ho és. Pel que fa a les toxicitats agudes, les microemulsions són més tòxiques que les emulsions en totes les espècies estudiades; la causa de la seva major toxicitat no és deguda a la presencia dels agents microemulsionants, sinó a la menor mida de partícula. La variació en la resposta mostra la conveniència de realitzar assaigs multi-espècie a lhora de determinar la toxicitat de qualsevol producte. Per últim, lestudi histopatològic ha revelat que lòrgan més afectat ha estat la brànquia dels peixos, tot i que les alteracions observades, tant en la brànquia com en el fetge, són de tipus inespecífic.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:M. Carme Riva; Carolina Sanpera

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:407 departament de biologia animal vegetal i ecologia

ISBN:

Date of Publication:06/29/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.