Details

Participació dels receptors muscarínics presinàptics (mAChRs) en l'eliminació de les connexions sinàptiques redundants durant el desenvolupament neuromuscular

by Salón Cabré, Maria Isabel

Abstract (Summary)
RESUM Antecedents Durant els primers dies del desenvolupament postnatal les plaques motores es troben multiinnervades fins amb 5 axons. Aquesta multiinnervació decreix progressivament fins a ladultesa on les plaques motores es troben innervades per un sol axó. En aquesta pèrdua axonal o eliminació sinàptica es troben implicats una sèrie de mecanismes presinàptics i postsinàptics relacionats amb el nivell dactivitat neuromuscular. En aquest context, poden estar implicats els autoreceptors muscarínics (mAChRs). En les sinapsis neuromusculars colinèrgiques existeixen autoreceptors muscarínics axonals sensibles al neurotransmissor que ell mateixos alliberen. Objectius Sestudia la participació dels diferents tipus de mAChRs en el procés deliminació sinàptica en la sinapsi neuromuscular de rata nounat mitjançant tècniques electrofisiològiques de registre intracel·lular convencional. També es vol determinar amb precisió els tipus de mAChRs presents en la sinapsi neuromuscular de la rata adulta, la seva relació amb els canals de calci dependents de voltatge (VDCC) i els mecanismes intraaxonals implicats. Metodologia Sutilitza com a model les sinapsis neuromusculars del múscul Levator Auris Longus de rates adultes i nounats. Mitjançant el registre intracel·lular estudiem com diferents antagonistes muscarínics afecten els potencials de placa evocats (EPP) de la sinapsi neuromuscular adulta i de la sinapsi monoinnervada i doblement innervada de lanimal nounat. Per estudiar la possible relació dels muscarínics amb els VDCC incubem, prèviament, el múscul mitjançant blocadors dels canals de calci (Nitrendipina, ?-Conotoxina-GVIA i ?-Agatoxina-IVA) abans de determinar la resposta muscarínica. Per identificar una sinapsi doblement innervada en els animals nounats observem si a mesura que augmentem la intensitat de lestímul elèctric apareix un segon EPP després del primer. Seguidament, les amplades dels potencials de placa més baixes i més altes es designen com a EPP petit i EPP gran, respectivament. Principals resultats En ladult, lantagonista selectiu pel receptor muscarínic M1, Pirenzepina redueix la neurotransmissió evocada. Per altra banda, lantagonista selectiu pel receptor muscarínic M2, Metoctramina incrementa lalliberació evocada del neurotransmissor. Aquests dos mecanismes mediats pels muscarínics M1 i M2 depenen de lentrada de calci per mitjà del canal P/Q. No trobem cap dada que ens indiqui la presència dels receptors muscarínics M3 (sensibles a 4-DAMP) i els receptors muscarínics M4 (sensibles a Tropicamida) en els músculs danimals adults. En el nadó, la resposta dels agents muscarínics en el terminal nerviós de les sinapsis monoinnervades és similar a la resposta de lEPP gran en les sinapsis doblement innervades. Aquestes respostes impliquen una inhibició de lalliberació de lACh per mitjà de lantagonista del receptor muscarínic M1, Pirenzepina i per mitjà de lantagonista del receptor muscarínic M2, Metoctramina. LEPP petit és també inhibit per lantagonista del receptor muscarínic M2, Metoctramina però, és augmentat per lantagonista del receptor M1, Pirenzepina i lantagonista del receptor M4, Tropicamida. En relació als canals de calci dependents de voltatge, observem un canvi gradual des de la implicació dels VDCC tipus P/Q, N i L en totes les respostes mediades pels muscarínics M1, M2 i M4 en lEPP petit, fins a la implicació dun únic canal, el P/Q, en les respostes dels receptors M1 i M2 en les plaques monoinnervades. Aquest fet indica lexistència dun progressiu tancament dels VDCC paral·lel a lespecialització del canal tipus P/Q de ladult. Conclusió principal Els autoreceptors muscarínics poden, globalment, potenciar el terminal que genera lEPP gran i inhibir el terminal que genera lEPP petit col·laborant així en leliminació sinàptica del desenvolupament.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Santafé Martínez, Manuel; Tomàs Ferré, Josep M.

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de medicina i cirurgia

ISBN:

Date of Publication:04/03/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.