Details

Influència dels hàbits tòxics, estils de vida, condicions ambientals i la vacuna antipneumocòccica en laparició de la pneumònia adquirida a la comunitat en adults

by Serra Prat, Mateu

Abstract (Summary)
Justificació: encara que la pneumònia adquirida a la comunitat (PAC) és una malaltia clàssica i àmpliament estudiada, avui dia continua essent una important causa de morbimortalitat i es continua tenint un coneixement limitat dels factors que lafavoreixen. La PAC es pot considerar una malaltia dalta incidència, té un maneig clínic controvertit, una mortalitat important (especialment en els vells) i un cost elevat. Si a això shi afegeix laparició de resistències bacterianes als antibiòtics sembla lògic que en labordatge daquesta malaltia cada cop prengui més força la perspectiva de la prevenció. Objectius: conèixer els factors de risc dadquirir una PAC, a la població major de 14 anys, relacionats amb els hàbits tòxics o estils de vida modificables, les condicions ambientals, laborals i de lahitatge, així com conèixer lefecte de la vacuna antipneumocòccica en la prevenció de la PAC en la població major de 14 anys. Metodologia: per donar resposta a aquests objectius es va dissenyar un estudi observacional de tipus cas-control, de base poblacional, multicèntric i coordinat amb una base poblacional de 860.000 persones majors de 14 anys. Aquesta era la població necessària per, en un any, detectar 1.500 casos de PAC. Van participar 64 centres datenció primària de Catalunya, Andorra, València i les Illes Balears. Tots els casos de PAC diagnosticats a la població destudi durant el període novembre 1999 novembre 2000 segons uns estrictes criteris clínics, radiològics i evolutius van ser inclosos. Per cada cas es va seleccionar un control aparellat per edat, sexe i centre datenció primària segons un procés de mostreig aleatori a partir del padró municipal. A tots ells, sels va administrar un extens qüestionari de factors de risc de PAC que feia referència al consum de tabac, alcohol, exposicions laborals, condicions de vida i de lhabitatge, vacunes, així com antecedents mèdics i comorbiditats. Resultats: Durant el període destudi es van identificar i reclutar 1.336 casos de PAC (participació 97 %) i 1.326 controls (participació 63 %), amb una edat mitjana de 57 anys i un lleuger predomini del sexe masculí (53 %). La incidència acumulada observada va ser de 1,6 casos/1.000 habitants any amb una clara relació estacional, de manera que la incidència el mes de gener era casi sis vegades superior a la dels mesos de juliol i agost. Pel que fa a la comorbiditat es va observar una associació estadísticament significativa entre la PAC i la infecció respiratòria de vies altes durant lúltim mes, la insuficiència cardíaca, la bronquitis crònica i el càncer, però no amb la diabetis, laccident vascular cerebral ni la insuficiència renal crònica. Es va observar una associació estadísticament significativa entre el consum de tabac i la PAC independent de les esmentades comorbiditats, així com una relació dosi resposta entre la PAC i la intensitat de lhàbit, la seva durada i la quantitat total de paquets fumats. Pel que fa al consum passiu de tabac es va observar una important interacció entre aquesta exposició i ledat, de manera que en les persones de menys de 60 anys el consum passiu de tabac no tenia cap efecte (OR=1,0), mentre que en les de 60 anys o més sobserva un efecte significatiu (OR=1,52) amb una fracció atribuïble poblacional del 10%. En relació al consum dalcohol es va observar un efecte significatiu només en els homes i quan el consum era superior als 80 g/dia (OR=2,34) sense que sobservi un increment del risc en consums inferiors encara que es facin diàriament. Altres variables associades a la PAC van ser lexposició laboral a pols (OR=1,65), animals, vísceres o excrements (OR=1,78) i canvis sobtats de temperatura (OR=3,27), conviure més de 10 persones a la llar (OR=2,20), conviure o treballar amb nens de menys de 15 anys (OR=1,48) o tenir animals domèstics (OR=1,37). Les anàlisis multivariades en les que sajusta lefecte de les vacunes per la comorbiditat mostren un efecte protector i estadísticament significatiu tant de la vacuna de la grip (OR=0,76) com de la vacuna antipneumocòccica (OR=0,55). Conclusions: Aquest estudi identifica diversos factors de risc modificables de PAC, el que ha de permetre dissenyar mesures preventives encaminades a disminuir la seva incidència. A més, aporta nova evidència científica sobre lefectivitat de la vacuna de la grip i la antipneumocòccica en la prevenció de la PAC.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Almirall, Jordi; Moreno, Víctor

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:418 departament de pediatria obstetricia i ginecologia

ISBN:

Date of Publication:06/11/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.