Details

Formación del profesorado para el cambio: desarrollo profesional en cursos de formación y en proyectos de asesoramiento de centros

by Iranzo García, Pilar

Abstract (Summary)
RESUMEN La investigadora assumirà el doble rol de investigadora i formadora per a poder analitzar internament els processos que sesdevenen en els àmbits pràctics de formació docent per a la innovació curricular en les etapes educatives de Educació Infantil i Primària i dins de plataformes formatives previstes pels Plans de Formació Permanent del Professorat del Departament dEnsenyament de la Generalitat (en concret articulades pel SEDEC i per lICE-URV). Es tenen en compte les modalitats formatives curs i formació en centre o assessorament en centre per a aprofundir en llurs potencialitats particulars: una investigació com a estudi de cas múltiple de caràcter instrumental. La intencionalitat de lestudi és analitzar en profunditat 3 processos de formació (un assessorament en centre i dos cursos) centrats en una innovació curricular en làrea de la lectura i lescriptura constructivista per a establir valoracions sobre el tipus o grau Desenvolupament Professional (de professors i de formadora) que sha arribat a construir i proposar condicions, accions, i estratègies de millora. Com a objectius concrets més rellevants: (a) Comprendre significativament, des del punt de vista de la formadora com a subjecte docent, - què passa en el desenvolupament daccions formatives de diversa modalitat que pretenen ajudar a desenvolupar una innovació. - com saprèn, quin tipus daprenentatge es dóna i qui són els protagonistes que interaccionen en els aprenentatges. (b) Indagar en els elements del procés de formació que poden influir en: - lacollida positiva de la proposta innovadora, - la comprensió i interès entorn el seu marc conceptual, - la incidència i aplicació en les aules, - el canvi dactituds coherent amb la innovació, - lassumpció de concepcions sobre el paper del professor com a educador i aprenent, investigador i reflexiu en contextos de canvi com lactual. (c) Establir algun tipus de connexió entre experiències de formació: saber més sobre la forma com es desenvolupen i sinstitucionalitzen els canvis. (d) Descriure i valorar elements de la metodologia de lestudi que hagin suposat major potencial daprenentatge i aprenentatge per a lacció de formadora. Daquests objectius es desprèn la necessitat dindagar, entre daltres, en els àmbits teòrics de: - El programa dinvestigació sobre el pensament del professor - La construcció de coneixement en contextos de formació professional: la relació entre teoria i pràctica i la comprensió de les diverses subcultures i formes de Desenvolupament professional - El paper de la persona formadora com a guia en la construcció del nou coneixement - La narrativitat com a recurs daprenentatge metacognitiu, històric, i social - Els components de la innovació curricular sobre lectura i escriptura - Lavaluació daccions de formació permanent - La potencialitat de les modalitats de formació: cursos i projectes de centre en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat (1997) - Els itineraris formatius i les necessitats dels professors: estadis informatiu, formatiu i autoformatiu Quant a estratègies concretes que es desenvolupen, cal observar que es recopilen dades des de diferents protagonistes: - Formadora: escriu diaris de totes les sessions - Observadors en els cursos: realitzen informes descriptius i/o diaris de cada sessió - Professors/es realitzen: - avaluacions inicials sobre conceptes i estratègies curriculars - qüestionaris inicials sobre cultura innovadora - mostres dels treballs realitzats a classe - valoracions finals estàndar determinades pels serveis (SEDEC i ICE-URV) - autoinformes oberts - Entrevistes a lequip directiu del centre de la Formació en centre - Entrevistes als observadors - Registres tecnològics: gravacions en cassette de bona part de les sessions A partir de lestudi, saporten elements que poden contribuir a una Didàctica de la Formació Permanent en tant que es posen en evidència components del pensament de la docència com a gestió social dels aprenentatges docents per part de la formadora i elements que afavoreixen la construcció i superació per part dels professors del trànsit entre una metodologia i altra: des de la perspectiva daquest acompanyament, sen destaquen elements com la narrativitat, els processos dinvestigació-acció, el suport emocional davant un alt grau dincertesa pel canvi, la comprensió de les diverses subcultures que cohabiten en els centres educatiu; tot, tenint en compte les potencialitats dambdues modalitats formatives analitzades. RESUM La investigadora assumirà el doble rol de investigadora i formadora per a poder analitzar internament els processos que sesdevenen en els àmbits pràctics de formació docent per a la innovació curricular en les etapes educatives de Educació Infantil i Primària i dins de plataformes formatives previstes pels Plans de Formació Permanent del Professorat del Departament dEnsenyament de la Generalitat (en concret articulades pel SEDEC i per lICE-URV). Es tenen en compte les modalitats formatives curs i formació en centre o assessorament en centre per a aprofundir en llurs potencialitats particulars: una investigació com a estudi de cas múltiple de caràcter instrumental. La intencionalitat de lestudi és analitzar en profunditat 3 processos de formació (un assessorament en centre i dos cursos) centrats en una innovació curricular en làrea de la lectura i lescriptura constructivista per a establir valoracions sobre el tipus o grau de Desenvolupament Professional (de professors i de formadora) que sha arribat a construir i proposar condicions, accions, i estratègies de millora. Com a objectius concrets més rellevants: (a) Comprendre significativament, des del punt de vista de la formadora com a subjecte docent, - què passa en el desenvolupament daccions formatives de diversa modalitat que pretenen ajudar a desenvolupar una innovació. - com saprèn, quin tipus daprenentatge es dóna i qui són els protagonistes que interaccionen en els aprenentatges. (b) Indagar en els elements del procés de formació que poden influir en: ? lacollida positiva de la proposta innovadora, ? la comprensió i interès entorn el seu marc conceptual, ? la incidència i aplicació en les aules, ? el canvi dactituds coherent amb la innovació, ? lassumpció de concepcions sobre el paper del professor com a educador i aprenent, investigador i reflexiu en contextos de canvi com lactual. (c) Establir algun tipus de connexió entre experiències de formació: saber més sobre la forma com es desenvolupen i sinstitucionalitzen els canvis. (d) Descriure i valorar elements de la metodologia de lestudi que hagin suposat major potencial daprenentatge i aprenentatge per a lacció de formadora. Daquests objectius es desprèn la necessitat dindagar, entre daltres, en els àmbits teòrics de: ? El programa dinvestigació sobre el pensament del professor ? La construcció de coneixement en contextos de formació professional: la relació entre teoria i pràctica i la comprensió de les diverses subcultures i formes de Desenvolupament professional ? El paper de la persona formadora com a guia en la construcció del nou coneixement ? La narrativitat com a recurs daprenentatge metacognitiu, històric, i social ? Els components de la innovació curricular sobre lectura i escriptura ? Lavaluació daccions de formació permanent ? La potencialitat de les modalitats de formació: cursos i projectes de centre en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat (1997) ? Els itineraris formatius i les necessitats dels professors: estadis informatiu, formatiu i autoformatiu Quant a estratègies concretes que es desenvolupen, cal observar que es recopilen dades des de diferents protagonistes: - Formadora: escriu diaris de totes les sessions - Observadors en els cursos: realitzen informes descriptius i/o diaris de cada sessió - Professors/es realitzen: ? avaluacions inicials sobre conceptes i estratègies curriculars ? qüestionaris inicials sobre cultura innovadora ? mostres dels treballs realitzats a classe ? valoracions finals estàndar determinades pels serveis (SEDEC i ICE-URV) ? autoinformes oberts ? Entrevistes a lequip directiu del centre de la Formació en centre ? Entrevistes als observadors ? Registres tecnològics: gravacions en cassette de bona part de les sessions A partir de lestudi, saporten elements que poden contribuir a una Didàctica de la Formació Permanent en tant que es posen en evidència components del pensament de la docència com a gestió social dels aprenentatges docents per part de la formadora i elements que afavoreixen la construcció i superació per part dels professors del trànsit entre una metodologia i altra: des de la perspectiva daquest acompanyament, sen destaquen elements com la narrativitat, els processos dinvestigació-acció, el suport emocional davant un alt grau dincertesa pel canvi, la comprensió de les diverses subcultures que cohabiten en els centres educatiu; tot, tenint en compte les potencialitats dambdues modalitats formatives analitzades.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ferreres Pavia, Vicent Sebastià

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:10/18/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.