Details

Construcció del nom propi i convenció de les majúscules amb ulls d'infants

by Vila Muniente, Maria

Abstract (Summary)
RESUM: Els objectius daquesta recerca són explorar el procés dapropiació, per part dels infants, de lús de les majúscules en funció demarcativa i distintiva i la relació entre la majúscula dinici del nom personal i lapropiació dels components de la categoria lingüística de nom propi. La investigació consta dun estudi psicolingüístic el qual es porta a terme mitjançant un conjunt de tasques per poder indagar com interpreten els infants participants els noms propis en tres situacions distintes: a) el reconeixement de noms propis amb la imatge present, en un conte en llengua catalana, (la llengua habitual) i en un conte en anglès (llengua desconeguda) per poder detectar el procés evolutiu de reconeixement de les majúscules en els noms propis, b) lús de la majúscula en un text de producció espontània per poder observar lús que els infants en fan espontàniament i les explicitacions dels infants participants i c) el desenvolupament dels components del nom propi, una conversa dialogada i estructurada sobre els components del nom propi personal ens forneix les dades pertinents. Lanàlisi dels resultats dels noms propis mostren que hi ha uns noms més fàcils de reconèixer que daltres. Els infants als anys interpreten les grafies (minúscules i majúscules) emprant justificacions perceptives que no sempre coincideixen amb l convenció normativa, ja que relacionen lalçada dels trets ascendent i descendent de les grafies amb lalçada de lobjecte, fet que sol superar-se als 6 anys. Així mateix, interpreten els noms propis personals mitjançant justificacions perceptives, coincidint amb la interpretació convencional de les grafies, fent-ne la segmentació fonològica adequada. Els infants, a partir dels 6 anys, solen explicitar les normes dús convencional de les majúscules en els noms propis sense fer-ne lús apropiat. El reconeixement de noms propis personals en un text en llengua anglesa mostra que identifiquen, en un inici, les dues funcions de les majúscules en una única funció: la majúscula en funció distintiva que inicia els noms propis personals. Posteriorment, els infants reconeixen la doble funcionalitat de les majúscules i assenyalen la successió de noms propis personals per la majúscula i els signes de puntuació propis de lenumeració (la coma, els dos punts i el punt que tanca la frase). El reconeixement de noms propis en un conte en llengua catalana ens mostra que els noms propis per excellència són els noms propis personals. Però els noms personals que pertanyen al doble àmbit denominatiu (nom propi i nom comú) ofereixen dubtes de sentit, fet que sembla demostrar que la majúscula no és lúnic aspecte que els fa decidir que un nom és un nom propi. A més a més, la menció de la semblança a un altre nom personal i les distintes interpretacions lèxiques dalgunes paraules gràfiques els fan interpretar paraules daltres categories com a nom propi. Els noms de topònims urbans i locals, aparentment, no resulten estranys pel nom en ell mateix, sinó pel fet de no ser emprat en el context de comunicació familiar i social, segons les respostes dels infants. Els noms comuns que són susceptibles de ser especificats amb un nom propi també requereixen un procés dapropiació perquè el nom propi sigui interpretat com a tal. Els adjectius proposats com a nom propi han estat acceptats i refusats tant en el text escrit com en el text oral. Lús de la majúscula en funció demarcativa és gairebé absent en la majoria de textos. Val a dir que sinicia en lescriptura de textos tant de la frase com del conte. En els inicis lús daquesta funció desequilibra lús de la majúscula en funció distintiva. De fet, la majúscula en funció demarcativa requereix alguns coneixements de lorganització del text: han de reconèixer linici del text i linici de la frase, i la possible relació entre les frases que van organitzant laddició de frases que formen el text. Lús de lapòstrof produeix hiposegmentació entre larticle de presentació i el nom propi, larticle de presentació en coincidir amb la majúscula en funció demarcativa presenta dubtes de lús de la majúscula en els noms propis personals. Els onze components indagats que formen la categoria de nom propi estan uns desenvolupats i daltres desenvolupant-se. Els desenvolupats als 5 anys són: designació i permanència i estabilitat; als 6 anys els anteriors més el referent i als 7 anys els anteriors més el nom propi pot tenir diferents posseïdors, dos noms propis designen un mateix subjecte, larbitrarietat, la funció danomenar i la didentificar. Els components que estan desenvolupant-se als 7 anys són els límits entre el nom comú i el nom propi, la relació de simetria del nom propi i ladjectiu en qualitat de nom propi personal. Com a conclusió podem dir que el procés dapropiació de les majúscules en funció distintiva és diferent que el de les majúscules en funció demarcativa. Cada funció de les majúscules requereix un tipus de coneixement textual. El procés dapropiació dels elements que componen el nom propi és independent de lús de la majúscula en els noms propis. Es constata que els processos dapropiació dús de la majúscula en funció distintiva estan relacionats amb les paraules que fan de referent del nom propi (el sentit lèxic), amb els signes de puntuació (coma, dos punts, punt i (apòstrof) i amb la interpretació de les grafies de lalfabet. Així mateix lús de la majúscula en funció demarcativa es constata que requereix lassoliment de linici i lacabament de la frase i, per això, cal que estableixen relacions entre les frases. La principal aportació didàctica és la constància que els infants són sensibles a les característiques gràfiques de les grafies (els trets ascendents i descendents) i les utilitzen per justificar la distinció entre majúscules i minúscules. És a partir daquests coneixements que shauria dorganitzar la intervenció didàctica.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Font Adrover, Julià

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:didàctica de la llengua i literatura

ISBN:

Date of Publication:11/26/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.