Details

Determinación del efecto ventana en la influencia de los campos electromagnéticos continuos sobre el desarrollo de la glandula pineial del embrión de pollo

by Olona Casas, Carles

Abstract (Summary)
DETERMINACIÓ DE LEFECTE FINESTRA EN LA INFLUÈNCIA DELS CAMPS ELECTROMAGNÈTICS CONTINUS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA GLÀNDULA PINEAL DE LEMBRIÓ DE POLLASTRE CARLES OLONA CASAS RESUM Des de principis del segle XX són innumerables els treballs realitzats intentant clarificar lefecte dels camps electromagnètics continus en tot tipus despècies animals, entre elles lembrió de pollastre. La glàndula pineal de les aus és un òrgan amb la funció situada entre la fotorreceptora dels rèptils i la neuroendocrina dels mamífers, pel que representa un interesant material destudi. En 1980 Semm, Schneider i Vollrath, plantegen per primera vegada el posible efecte dels CEM sobre la glándula pineal de les aus per considerar que la seva implicació en el procès dorientació dels animals migratoris (relacionat amb el camp magnètic terrestre) la converteix en un òrgan especialment sensible a la variació dels camps electromagnètics. Des daquest moment són nombrossos els treballs que demostren la important acció moduladora que exerceixen els CEM sobre el funcionament de la glándula pineal, entre els que destaca la seva influencia en els nivells de secreció de melatonina. En estudis anteriors i centrant-nos en els estudis realitzats sobre la glándula pineal, sha observat que els canvis produïts en les epífisis dels embrions exposats estan més encaminats cap a un procès dacceleració del seu desenvolupament que a alteracions ultraestructurals. Per altra banda, els resultats també semblen indicar que lefecte acumulatiu de lacció dels CEMc varia en funció de la intensitat de camp aplicada. Aquesta última dada, ens va fer pensar en la posibilitat de lexistència del denominat efecte finestra ja postulat amb anterioritat per autors com Mulay IL y Mulay LM (1964), Adey WR (1980), Ubeda A y cols., (1983), Piera y cols., (1992, 2000). Malgrat tot, per poder confirmar o refutar aquest efecte ens sembla insuficient haver realitzat les nostres investigacions utilitzant solament dos intensitats de CEMc. Hipótesi i objectius: Basant-nos en la posibilitat de lexistència de lefecte finestra, ens plantegem repetir alguns dels nostres estudis, utilitzant un ventall més ampli dintensitats de CEMc, situades entre les utilitzades fins al moment: 9,1 mT; 13,6 mT; 22,7 mT; 26,2 mT; 31,1 mT. Per això es determinen, els efectes sobre el desenvolupament pondoestatural de lembrió de pollastre (estadi, pes i talla). I sobre la glándula pineal: els efectes sobre la seva morfología, mida i sobre la distribució de les vesícul.les pineals en diferents regions als 10, 15 i 21 dies de desenvolupament. Material i Mètode: Sutilitzen un total de 220 ous fecundats de la raça White Leghorn: 180 exposats (incubats sota lacció del camp des del dia 0 al sacrifici), les condicions dincubació van ser rigurosament controlades durant tot el període) i 40 controls. Resultats i discusió: En resum podríem dir que, en general, les glàndules dels embrions expossats segueixen el mateix patró de desenvolupament que els controls malgrat que siguin més petites. Les diferencies detectades no segueixen una pauta que ens permeti establir lexistència de lanomenat efecte finestra, ja que inclús els valors que han resultat estadísticament significatius, tampoc teníen una distribució uniforme ni constant en un determinat grup. En els grups de 15 díes, els embrions expossats presenten un nivell de diferenciació de la porció apical de la glándula, superior al dels controls i que es manté al llarg del desenvolupament per a fer-se més evident en els grups més alts dexposició. Els canvis que es detecten reflexen variacions en el ritme de creixement i maduració de la glándula pineal i que de forma general interpretem com a accelaració dels seus processos de maduració. DETERMINACIÓN DEL EFECTO VENTANA EN LA INFLUENCIA DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS CONTINUOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA GLÁNDULA PINEAL DEL EMBRIÓN DE POLLO CARLES OLONA CASAS RESUMEN Desde principios del siglo XX son innumerables los trabajos realizados intentando clarificar el efecto de los campos electromagnéticos continuos en todo tipo de especies animales, entre ellos el embrión de pollo. La glándula pineal de las aves es un órgano cuya función se sitúa entre la fotorreceptora de los reptiles y la neuroendocrina de los mamíferos, por lo que representa un interesante material de estudio. En 1980 Semm, Schneider y Vollrath, plantean por primera vez el posible efecto de los CEM sobre la glándula pineal de las aves por considerar que su implicación en el proceso de orientación de los animales migratorios (relacionado con el campo magnético terrestre) la convierte en un órgano especialmente sensible a la variación de los campos electromagnéticos. Desde dicho momento son numerosos los trabajos que demuestran la importante acción moduladora que ejercen los CEM sobre el funcionamiento de la glándula pineal, entre los que destaca su influencia en los niveles de secreción de melatonina. En estudios anteriores y centrándonos en los estudios realizados sobre la glándula pineal, se ha observado que los cambios producidos en las epífisis de los embriones expuestos están más encaminados hacia un proceso de aceleración de su desarrollo que a alteraciones ultraestructurales. Por otro lado, los resultados también parecen indicar que el efecto acumulativo de la acción de los CEMc varía en función de la intensidad de campo aplicado. Este último dato, nos hizo pensar en la posibilidad de la existencia del denominado efecto ventana ya postulado con anterioridad por autores como Mulay IL y Mulay LM (1964), Adey WR (1980), Ubeda A y cols., (1983), Piera y cols., (1992, 2000). Sin embargo, para poder confirmar o refutar dicho efecto nos parece insuficiente haber realizado nuestras investigaciones utilizando sólo dos intensidades de CEMc. Hipótesis y objetivos: Basándonos en la posibilidad de la existencia de dicho efecto nos planteamos repetir algunos de nuestros estudios, empleando un abanico más amplio de intensidades de CEMc, situadas entre las utilizadas hasta el momento: 9,1 mT; 13,6 mT; 22,7 mT; 26,2 mT; 31,1 mT. Para ello se determinan, los efectos sobre el desarrollo pondoestatural del embrión de pollo (estadio, el peso y la talla).Y sobre la glándula pineal: los efectos sobre su morfología, tamaño y sobre la distribución de las vesículas pineales en distintas regiones a los 10, 15 y 21 días de desarrollo. Material y Método: se emplean un total de 220 huevos fecundados de la raza White Leghorn. 180 expuestos (incubados bajo la acción del campo desde el día 0 al de sacrificio), cuyas condiciones de incubación fueron rigurosamente controladas durante todo el periodo) y 40 controles. Resultados y discusión: En resumen podríamos decir que, en general, las glándulas de los embriones expuestos siguen el mismo patrón de desarrollo que los controles aunque sean ligeramente más pequeñas. Las diferencias detectadas no siguen una pauta que nos permita establecer la existencia del denominado efecto ventana, ya que incluso los valores que han resultado estadísticamente significativos tampoco tenían una distribución uniforme ni constante en un determinado grupo. En los grupos de 15 días, los embriones expuestos presentan un nivel de diferenciación de la porción apical de la glándula, superior al de los controles y que se mantiene a lo largo del desarrollo para hacerse más evidente en los grupos más altos de exposición. Los cambios que se detectan reflejan variaciones en el ritmo de crecimiento y maduración de la glándula pineal y que de forma general interpretamos como aceleración de sus procesos de maduración.
Bibliographical Information:

Advisor:Piera Lluch, Verónica; Jove Sans, Montserrat

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:11/25/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.