Details

Incidència i característiques del càncer colorectal hereditari no poliposi a Espanya: avaluació d´estratègies per a la seva identificació

by Piñol Sánchez, Virgínia

Abstract (Summary)
RESUM: El càncer colorectal és una de les neoplàsies més prevalents als països occidentals. Des dun punt de vista epidemiològic es pot classificar el CCR en 5 grups: esporàdic, familiar, hereditari no associat a poliposi (CCHNP), associat a poliposi adenomatosa familiar (PAF) i associat a la malaltia inflamatòria intestinal. Actualment no es coneix la incidència d´aquests 5 grups de CCR a Espanya ja que la majoria destudis han estat realitzats als Estats Units o en països del nord dEuropa. El CCHNP és el tipus més freqüent de CCR hereditari, oscillant entre l1 i el 5% dels total de casos de CCR i les mutacions germinals en els gens reparadors dels errors de replicació de lADN, principalment MSH2 i MLH1, constitueixen la seva base genètica. La instauració dels criteris dAmsterdam va ser cabdals per a definir el CCHNP i identificar la seva base molecular. Posteriorment aquests criteris varen ser modificats per considerar-se massa restrictius (criteris d´Amsterdam II). Després, lany 1996, el National Cancer Institute va proposar els criteris de Bethesda, els quals tenien com objectiu identificar aquells pacients amb una major probabilitat de CCHNP i que haurien de ser avaluats mitjançant estudi dinestabilitat de microsatèllits i/o anàlisi genètic. Aquests criteris han estat recentment revisats, però fins a lactualitat no sha avaluat el seu rendiment. En relació a la base molecular de la síndrome de Lynch o CCHNP se sap que més del 90% de casos presenta inestabilitat de microsatèllits, pel que determinar si un tumor presenta aquesta alteració pot ser una estratègia adequada per a seleccionar els individus tributaris dulterior estudi genètic. Per altra banda, la majoria de mutacions en els gens MSH2 i MLH1 comporten lanullació de lexpressió de les proteïnes codificades per aquests. D´aquesta manera, l´absència dexpressió de les proteïnes reparadores de lADN determinada mitjançant tècniques immunohistoquímiques podria traduir la presència dinestabilitat de microsatèllits. Fins el moment actual no hi ha una estratègia definida per a identificar aquests individus ni indicar quins serien tributaris d´anàlisi genètic. Un altre aspecte a tenir present és que els pacients amb antecedent de neoplàsia colorectal tenen un major risc de presentar una neoplàsia sincrònica o metacrònica, situació coneguda com a multicentricitat tumoral. En el primer estudi es demostra que un 2,5% dels casos de CCR diagnosticats de novo a Espanya acompleixen els criteris clínics de CCHNP (criteris dÀmsterdam II), una xifra semblant a la destudis realitzats a altres països occidentals. Per altra banda, , prop dun 20% del total de CCR acompleixen els criteris de Bethesda i, conseqüentment, haurien de ser sotmesos a un estudi molecular. En el segon estudi remarca la importància didentificar pacients amb CCR i tendència a desenvolupar una segona neoplàsia colorectal. Els resultats mostren que lantecedent personal dadenoma colorectal i les característiques del tumor primari (la localització proximal, l´estadi TNM II i la presència de component mucós) es correlacionen amb la mutlicentricitat tumoral, en quant a lexistència dadenomes o carcinomes colorectals sincrònics en els pacients amb CCR. El tercer estudi posa de manifest que la freqüència de CCHNP associat a MSH2 / MLH1 a Espanya és del 0,9%. A més els resultats de l´estudi suggereixen que l´estudi de la IMS i la IHQ de proteïnes reparadores són estratègies equivalents en termes deficàcia i cost-eficàcia, i que quan qualsevol daquests mètodes es realitza en pacients prèviament seleccionats dacord als criteris revisats de Bethesda el seu rendiment encara és més alt. per a la identificació dels pacients amb CCHNP associat a MSH2/MLH1. Considerant aquesta equivalència, i donada la major facilitat per a realitzar IHQ que estudis d´IMS en la pràctica clínica diaria, laplicació dels criteris de Bethesda seguit de la IHQ per a MSH2 / MLH1 pot ésser una alternativa vàlida per al cribratge del CCHNP..
Bibliographical Information:

Advisor:Castells Garangou, Antoni; Piqué Badia, Josep Maria

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:medicina

ISBN:

Date of Publication:03/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.