Details

Assimilació i gestió del carboni en plantes de creixement lent sotmeses a CO2 elevat

by Pardo Evangelista, Antoni

Abstract (Summary)
RESUM: En lactualitat, la concentració atmosfèrica de CO2 està augmentant de forma important a conseqüència de les emissions antropogèniques. Per tant, resulta essencial conèixer quina serà la resposta dels vegetals al CO2 elevat, especialment a llarg termini. Si bé shan realitzat molts estudis que avaluen limpacte del CO2 elevat sobre les plantes, la gran majoria shan dut a terme en espècies de creixement ràpid. Per això, és una incògnita quin serà el comportament de les plantes de creixement lent en un futur ambient on la concentració de CO2 serà molt superior a lactual. Lobjectiu principal daquest treball és estudiar la resposta a llarg termini al CO2 elevat de dues espècies de creixement molt lent, Chamaerops humilis i Cycas revoluta, les quals presenten un gran interès en aplicacions ornamentals i restauració paisatgística. Durant 20 mesos, es van cultivar plantes dambdues espècies a CO2 ambiental (A, 400 ppm) i CO2 elevat (E, 800 ppm) als hivernacles del centre de Cabrils de lIRTA. El CO2 elevat va estimular el creixement de manera notable i progressiva en el temps. Així, les diferències de biomassa entre tractaments van començar a ser significatives a partir dels 4 mesos, incrementant-se fins al final de lexperiment. Als 20 mesos, el CO2 elevat va augmentar la producció de biomassa en relació als individus control un 81% i un 152%, a Chamaerops i Cycas, respectivament. A més, es va trobar una correlació negativa entre la taxa de creixement relatiu (RGR) i lestimulació de la producció de biomassa pel CO2 elevat (BER), tant a nivell interespecífic com intraespecífic. Aquests resultants posen de manifest que la resposta a llarg termini al CO2 elevat daquestes plantes de creixement lent és molt superior a la descrita en plantes de creixement ràpid. Per això, en un futur aquestes espècies podrien ser ecològicament molt rellevants. A més, es pot considerar ladobat carbònic com una tècnica viable per millorar la seva producció en hivernacle a zones de clima mediterrani. La resposta fotosintètica al CO2 elevat permet explicar en gran part els resultats de biomassa. Així, als 20 mesos Chamaerops humilis va presentar una aclimatació a la baixa de la taxa de fotosíntesi com a conseqüència de lexposició a CO2 elevat, la qual no es va produir a Cycas revoluta. Aquest fet explicaria la inferior resposta al CO2 de la producció de biomassa de Chamaerops respecte a Cycas. No obstant, malgrat la reducció de la capacitat fotosintètica observada a les plantes de Chamaerops crescudes a CO2 elevat, mesures de fotosíntesi del conjunt de la capçada van mostrar que el guany net de carboni per planta va ser superior en aquests individus, a conseqüència duna major àrea foliar. A Cycas, les plantes crescudes a CO2 elevat, sense down-regulation de la fotosíntesi i amb molta més àrea foliar, van obtenir una integral diària dassimilació per planta molt superior a les plantes control. Finalment, mitjançant estudis amb isòtops estables de carboni, es va realitzar un model de la gestió foliar del carboni recentment assimilat i la seva distribució als diferents òrgans de la planta. Els resultats obtinguts suggereixen que en ambdues espècies la gestió del carboni assimilat per les fulles està molt relacionada amb la resposta aclimatativa de la fotosíntesi al CO2 elevat. Així, Chamaerops humilis va acumular a les fulles importants quantitats de carboni recentment assimilat, fet que sembla estar implicat en laclimatació a la baixa de la fotosíntesi observada a elevat CO2. En canvi, Cycas revoluta va exportar a altres òrgans la gran majoria del carboni assimilat, la qual cosa sembla evitar una acumulació de fotoassimilats que desencadenaria una aclimatació fotosintètica.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Azcón Bieto, Joaquim; Nogués Mestres, Salvador; Biel Loscos, Carme; Savé i Montserrat, Robert

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:biologia vegetal

ISBN:

Date of Publication:09/29/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.