Details

Aplicación del método DDCI al estudio de sistemas radicalarios y mecanismos de reacción.

by Rodríguez Balada, Elena

Abstract (Summary)
RESUM El mètode DDCI (Difference Dedicated Configuration Interaction) sha aplicat sistemàticament a lestudi de diferents problemes químics per a calcular de manera teòrica diferències denergia entre estats. Sha començat amb sistemes més simples per acabar aplicant el mètode a problemes de reactivitat. Malgrat lextensa aplicació daquest mètode, mai havia estat emprat per a lestudi de reaccions que impliquessin estats excitats. En primer lloc, dins dels sistemes estàtics estudiats, sha determinat la multiplicitat de lestat fonamental del biradical tetrametilenetà i sha analizat la influència dels substituents en lestabilitat de lestat triplet del carbè 2,6-dibromo-4-tert-butil-2,6-bistrifluorometil-4-isopropildifenilmetilè. Referent als problemes de reactivitat que impliquen estats excitats, sha recalculat la controvertida energia dactivació de letapa determinant de la velocitat de la reacció de descomposició quimiluminiscent del 1,2-dioxetà. Amb aquest estudi, el mètode DDCI ha demostrat donar resultats de qualitat similar o superior als daltres mètodes multireferencials dalt nivell convencionals (per exemple el mètode CASPT2) amb menor cost computacional. També sha estudiat la reacció de desactivació que té lloc en els àcids nucleics com a conseqüència de la irradiació per llum UV en el ADN. En concret, shan estudiat els derivats de la citosina, 5-metilcitosina i 5-fluorocitosina utilitzant el mètode DDCI i daltres estratègies computacionals, revelant en tots els casos els resultats la gran complexitat del mecanisme. Amb aquest treball ha estat possible establir el ventall daplicabilitat del mètode i els paràmetres òptims per a la seva aplicació en cada cas. Application of the DDCI method to the study of radical systems and reaction mechanisms AUTHOR Elena Rodríguez Balada
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Reguero de la Poza, M. Mar; Caballol Lorenzo, Rosa

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química física i inorgànica

ISBN:

Date of Publication:07/05/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.