Details

Diseño de una metodología para la actualización de contenidos curriculares dedicados al estudio de la tecnología CIM en carreras universitarias tecnológicas

by Balderrama Durán, Isabel Melina

Abstract (Summary)
RESUM La tecnologia CIM (de langlès Computer Integrated Manufacturing) sorgeix a la dècada dels 80 com una resposta a les necessitats de transformació tecnològica. La seva implantació permet millorar els processos de planificació, programació i control de la producció sota lobjectiu de progressar en el desenvolupament de nous sistemes tecnològicament més flexibles i avançats en la gestió empresarial. La implementació duna tecnologia tan complexa requereix la qualificació de recursos humans que la puguin gestionar. En aquest context, els enginyers industrials són els més indicats per assolir metes daprenentatge dedicades a la formació en tecnologia CIM. Aquesta qualificació ha de contemplar la integració de coneixements, habilitats i característiques personals; en un perfil professional que permeti als futurs professionals ser solvents davant de problemes o situacions reals en la indústria usuària de CIM. Es va a considerar oportú estudiar lactualització del currículum de lEnginyer Industrial, de tal forma que els seus continguts sajustin a les demandes de qualificació de la indústria usuària de CIM en el seu rol de potencial mercat laboral dels futurs enginyers industrials. Aquesta situació és el punt de partida per motivar la present tesi doctoral, per a la qual cosa es va realitzar una revisió bibliogràfica. El resultat de la revisió ha palesat que no hi ha una estandardització de continguts que assegurin la solvència en la tecnologia CIM, ni tampoc la metodologia que permeti seleccionar i configurar aquests continguts en el context dun currículum universitari. La metodologia dissenyada a la tesi proposa un enfocament per maximitzar leficiència, basat en la identificació de quatre pilars: a) Client, b) Recursos Humans, c) Innovació Tecnològica i d) Tecnologies dInformació i Comunicació; pilars que convergeixen en el desenvolupament i implementació de la tecnologia CIM. Per a això dissenya una metodologia que combina dues metodologies fonamentals: la Funció de Desplegament de la Qualitat (de langlès Quality Function Deployment: QFD) i la metodologia Delphi. Addicionalment, aquestes dues metodologies es complementen amb altres eines i mètodes secundaris: el Procés Analític de Jerarquia (AHP: de langlès Analytic Hierarchi Process), Diagrames dAfinitat, Taules de segmentació del client, Diagrames de Jerarquia, Enquestes, etc. La fortalesa de la metodologia rau en la gran capacitat per traduir demandes qualitatives (poc concretes) en especificacions quantitatives objectives i precises respecte de: continguts, assignatures, cursos, didàctica, durada, etc.; considerant els principis del Procés de Bolònia i les normatives que regeixen el sistema educatiu a la Unió Europea. Com a fase final de la tesi, la metodologia dissenyada saplica en un cas destudi concret referit a: lactualització de continguts curriculars, dedicats a lestudi de CIM, a la carrera dEnginyeria Industrial de lIQS.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Reyes Pozo, Guillermo

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:iqs enginyeria industrial

ISBN:

Date of Publication:11/13/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.