Details

Síntesi asimètrica de productes amb interès farmacològic a partir d'epoxialcohols insaturats.

by Alegret Molina, Carlos

Abstract (Summary)
RESUM DE LA TESI: En la present Tesi Doctoral es descriu la síntesi enantioselectiva de compostos amb un cert interès farmacològic, mitjançant la síntesi asimètrica utilitzant catalitzadors quirals. La reacció clau per assolir els intermedis quirals necessaris és lepoxidació asimètrica de Sharpless, que realitzem sobre un alcohol allílic que conté a més alguna insaturació addicional. Aquesta reacció permet obtenir epoxialcohols quirals amb elevats excessos enantiomèrics (generalment 90-95% ee), dóna accés als dos possibles enantiòmers segons la naturalesa del tartrat utilitzat (si és de configuració L o D) i sha pogut realitzar a escala multigram (50-100 g). A continuació, lobertura regioselectiva dels epoxialcohols amb nucleòfils nitrogenats dóna lloc a 3-amino-1,2-diols (mitjançant les metodologies desenvolupades per Sharpless i Croti) o 2-amino-1,3-diols (gràcies a la metodologia desenvolupada per Roush i collaboradors) insaturats, uns sintons adients per a lobtenció duna gran diversitat de productes naturals. Per una banda, la estereoespecificitat de les obertures permet obtenir aquests sintons amb una estereoquímica ben definida. Daltra banda, la insaturació addicional que contenen permet lobtenció de productes cíclics gràcies a reaccions com la ciclació de ring-closing metathesis, o mitjançant oxidacions i posteriors ciclacions per atac nucleòfil intramolecular. Gràcies a la utilització daquestes estratègies, i a la posterior transformació de la funcionalitat aminodiol, en la present Tesi Doctoral shan obtingut diversos productes farmacològicament interesants, com ho són aminoalcohols i aminoàcids cíclics. Per una banda, a partir de 3-amino-1,2-diols insaturats shan pogut obtenir: i) tots els possibles diastereòmers de les 4-desoxi-3-conduramines protegides, així com una nova família de desoxiinosamines (concretament 6-desoxi-5-aminociclitols), tots ells aminocarbasucres (potencials inhibidors de glicosidases); ii) làcid trans-4-metilpipecòlic (component de potents inhibidors de la trombina); iii) 6-alquilpipecolats de metil, i per posterior transformacions, la indolizidina trans-209D (un alcaloide present en la secreció de granotes neotropicals, i que actuen com a bloquejadors de la transmissió neuromuscular). Daltra banda, i a Partir de 2-amino-1,3-diols insaturats, sha pogut obtenir làcid trans-3-hidroxipipecòlic, i sha començat a investigar un nou accés a azasucres tipus (desoxi)azapiranosa. Finalment, també sha desenvolupat una nova estratègia eficient per a lobtenció, a escala multigram, daminoàcids insaturats (allilglicines) N-Boc i Fmoc protegits, que són uns compostos de gran interès en la síntesis de pèptids modificats. Entre les diferents reaccions que shan fet servir per dur a terme aquestes transformacions, destaquem la utilització daddicions de diferents tipus de reactius organometàllics, reduccions i dihidroxilacions diastereoselectives, ciclacions per ring¬closing metathesis, ciclacions per desplaçament nucleòfil i oxidacions allíliques, entre daltres.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Riera Escalè, Antoni

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química orgànica

ISBN:

Date of Publication:05/15/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.