Details

Síntesi de noves pantolactames N-substituïdes. Noves aplicacions de l(R)- I (S)-N-fenilpantolactama en la síntesi de fàrmacs i compostos dinterès biològic en forma enantiopura

by Sánchez Salguero, Laura

Abstract (Summary)
RESUM: La importància de la quiralitat és ben coneguda principalment en relació al fet que la major part dels productes bioactius naturals són quirals i que les seves propietats fisiològiques i farmacològiques depenen del seu reconeixement per part de macromolècules diana quirals, les quals interaccionaran només amb lenantiòmer del producte bioactiu duna configuració absoluta determinada. Anàlogament, en el cas de fàrmacs quirals se solen observar diferències importants dactivitat entre els dos enantiòmers. Lenantiòmer més actiu dun fàrmac quiral es denomina eutòmer i el menys actiu distòmer. Així, la legislació farmacèutica internacional és cada cop més restrictiva respecte a lús de fàrmacs com a barreges racèmiques. Realment, la utilització de fàrmacs enantiopurs és actualment un requisit fonamental per a pràcticament totes les indústries farmacèutiques. Així doncs, el desenvolupament de nous mètodes sintètics per obtenir compostos enantiopurs sha convertit en un punt clau per a la indústria farmacèutica. La síntesi asimètrica constitueix una de les principals estratègies per tenir accés a compostos enantiopurs, utilitzant auxiliars, reactius o catalitzadors quirals. Tenint en compte els excellents resultats dels auxiliars quirals (R)- i (S)-2a en reaccions de desracemització, resolució cinètica dinàmica en la reacció dALFA-haloèsters amb diversos nucleòfils i en reaccions de Diels-Alder asimètriques ens vam plantejar: 1. Posar a punt un procediment per obtenir noves pantolactames en forma racèmica, a partir de les quals es podrien preparar els corresponents enantiòmers pel procediment descrit per a (R)- i (S)-2a. 2. Laplicació de l(R)- o (S)-N-fenilpantolactama, (R)- o (S)-2a o dalguna de les noves pantolactames en noves reaccions de desracemització dàcids carboxílics alfa,alfa-disubstituïts com a etapes clau per a la síntesi en forma enantiopura de compostos amb potencial activitat farmacològica o de fàrmacs establerts com àcids alfa-aril-gamma-aminobutírics anàlegs del GABA (àcid gamma-aminobutíric) o lantiepilèptic levetiracetam. 3. Laplicació de l(R)- o (S)-N-fenilpantolactama, (R)- o (S)-2a, o dalguna de les noves pantolactames a addicions de Michael diastereoselectives amb acceptors contenint lauxiliar quiral, com a etapa clau per a la síntesi dels dos enantiòmers del fàrmac baclofè. 4. Laplicació de l(R)- o (S)-N-fenilpantolactama, (R)- o (S)-2a, o dalguna de les noves pantolactames a cicloaddicions 1,3-dipolars diastereoselectives amb dipolaròfils contenint lauxiliar quiral, com a etapa clau per a la síntesi en forma enantiopura dN,O-psiconucleòsids amb potencial activitat antivírica.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Muñoz-Torrero, Diego; Camps, Pelayo

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:farmacologia i química terapèutica

ISBN:

Date of Publication:06/02/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.