Details

Síntesi i aplicació de nous polímers amb empremta molecular a l'extracció en fase sòlida

by Caro Rubio, Ester

Abstract (Summary)
SÍNTESI I APLICACIÓ DE NOUS POLÍMERS AMB EMPREMTA MOLECULAR A LEXTRACCIÓ EN FASE SÒLIDA En els últims anys, un dels objectius de la Química Analítica ha estat el desenvolupament de noves tècniques dextracció que permetin extreure selectivament i eficientment els analits que es troben a la matriu de la mostra i a la vegada preconcentrar-los. Dentre les diferents tècniques de tractament, la tècnica dextracció en fase sòlida (SPE) és la més aplicada degut als seus avantatges i versatilitat. El mecanisme de lSPE es basa en la interacció dels compostos entre una fase sòlida (anomenada sorbent) i la fase líquida en què es troben dissolts. El tipus de sorbent emprat en SPE és, doncs, responsable de leficiència del procés dextracció i és una de les principals vies dexploració, ja que els sorbents desenvolupats fins al moment presenten limitacions, sobretot quan es vol aconseguir lextracció selectiva dun compost. Per aquest motiu, darrerament shan desenvolupat sorbents amb elevada selectivitat com són els immunosorbents (ISs) i els anomenats polímers amb empremta molecular (MIPs). Degut a que els MIPs presenten nombroses avantatges en comparació amb els ISs (síntesi senzilla, ràpida i de baix cost, i bona estabilitat davant condicions extremes de temperatura i pH), els MIPs són lobjectiu daquesta Tesi. Els MIPs són materials altament entrecreuats fets a mida per a un analit en concret (molècula objectiu). La selectivitat que presenten aquests polímers és deguda a la presència daquesta molècula durant el procés de síntesi de manera que aquesta queda retinguda a la matriu del polímer resultant. La molècula objectiu es coneix com a molècula template, terme àmpliament conegut i emprat en làmbit dels MIPs. Un cop obtingut el polímer, sextreu de la matriu del MIP lanalit emprat durant la síntesi i com a conseqüència sobtenen cavitats o empremtes, complementàries en mida i funcionalitat a la molècula template. En la present Tesi Doctoral shan desenvolupat diversos MIPs que han estat aplicats com a sorbents per a lextracció selectiva de compostos tan variats com, contaminants ambientals (compostos fenòlics i naftalens sulfonats) en aigua de riu, o compostos farmacològics (antiinflamatoris i antibiòtics) en mostres de més complexitat com són les dorina i les de teixit animal. El tipus de template escollit per tal de preparar els diversos MIPs utilitzats en cadascun dels estudis és molt diferent i ha estat escollit per linterès en la seva determinació i a la vegada per explorar amb compostos de diferents característiques. Els bons resultats obtinguts en cadascun dels treballs ha deixat de manifest que és possible sintetitzar MIPs per una gran varietat de compostos i que aquests materials selectius poden ser aplicats tant en mostres ambientals com biològiques. Aquesta Tesi Doctoral té la menció de Doctorat Europeu i té com aspecte rellevant que sha desenvolupat en collaboració amb el Department of Pure & Applied Chemistry de la University of Strathclyde (Glasgow) on la doctoranda va realitzar dues estades de tres mesos per tal de sintetitzar els MIPs emprats en cadascun dels treballs realitzats. Arran dels treballs realitzats durant aquesta Tesi Doctoral han sorgit nou publicacions en revistes científiques de prestigi internacional: cinc a la revista Journal of Chromatography A, una a la revista Journal of Chromatography B, una altra a la revista Journal of Separation Science, una altra a la revista Analytica Chimica Acta i una revisió bibliogràfica al Trends in Analytical Chemistry, totes elles ja publicades a excepció duna que està pendent de publicació.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Borrull Ballarin, Francesc; Marcé Recasens, Rosa M.

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química analítica i orgànica

ISBN:

Date of Publication:06/22/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.