Details

Càncer de mama d'alt risc. Tractament adjuvant amb adriamicina-cmf. Anàlisis dels factors pronòstics

by Pelegrí Sarlé, Amadeo

Abstract (Summary)
RESUM TESI DOCTORAL CÀNCER DE MAMA DALT RISC. TRACTAMENT ADJUVANT AMB ADRIAMICINA CMF. ANÀLISI DELS FACTORS PRONÒSTIC 1. Introducció: El càncer de mama té un enorme impacte en la salut de la dona degut a la seva elevada incidència, mortalitat i prevalença. A Catalunya representa també la primera causa de mort per càncer a les dones. Segons dades recents aportades per lactualització del metaanàlisi sobre tractament complementari a la cirurgia, la quimioteràpia adjuvant aporta un benefici significatiu sobre la recidiva i supervivència de les pacients amb càncer de mama. Aquest benefici està influenciat pel risc de recidiva que presentin aquestes pacients en el moment del diagnòstic. Les pacients amb extensa afectació ganglionar axillar presenten un elevat risc de recidiva, tot i no objectivar-se afectació metastàsica en el moment del diagnòstic. El càncer de mama presenta una gran heterogeneïtat en el seu comportament. Aprofundir en lestudi de la biologia tumoral, delimitant la implicació de cada factor pronòstic i predictiu de risc de recidiva i mort, ha de permetre millorar la seva curabilitat amb la menor morbilitat possible. Lesquema de quimioteràpia adriamicina (A) seguit de CMF (ciclofosfamida, metotrexat i fluorouracil) sha mostrat superior a esquemes amb CMF i a pautes amb altes dosis de quimioteràpia. No és disposa encara destudis definitius que defineixin el seu paper front a esquemes amb taxans. 2. Pacients i mètodes Cent seixanta-tres pacients diagnosticades de càncer de mama entre els anys 1992 i 1997, amb afectació de més de tres ganglis axillars i sense metàstasis a distància han estat tractades amb lesquema de quimioteràpia A ? CMF (quatre cicles de adriamicina seguits de vuit cicles de CMF cada 21 dies). La radioteràpia sobre mama o paret amb àrees ganglionars es va iniciar desprès de ladriamicina i simultàniament a CMF. Una tercera part de les pacients amb receptors hormonal positius van rebre tractament hormonal amb tamoxifè al finalitzar la quimioteràpia i durant cinc anys. En lestudi dels factors pronòstics shan inclòs ledat, lestat menstrual, la mida tumoral, el grau histològic, el nombre de ganglis axillars afectes, els receptors destrògens i progesterona, la sobreexpressió de loncogèn HER-2 i lamenorrea quimioinduïda. El seguiment i anàlisi de les dades sha efectuat de forma centralitzada i prospectiva. Per lestudi de leficàcia sobre la recidiva i la supervivència sha utilitzat la supervivència lliure de malaltia (SLLM) i la supervivència global (SG). 3. Resultats Amb una mediana de seguiment en el moment de lanàlisi dels resultats de 86 mesos, sha observat una SLLM del 68 % i una SG del 78 %. En poques pacients shan observat toxicitats agudes serioses, sense observar-se morts tòxiques com a conseqüència del tractament. La cardiotoxicitat clínica atribuïble ha estat del 1 % i fins al moment una pacient ha estat diagnosticada dun procés leucèmic. En lanàlisi dels factor pronòstics, el nombre de ganglis afectes, la mida tumoral i el grau histològic shan mostrat com a paràmetres amb una influència significativa en lavaluació multivariada del conjunt de pacients. Quan sha analitzat només les pacients premenopàusiques en el moment de linclusió, lamenorrea sesdevé un factor amb significació pronòstica independent. La sobreexpressió dHER-2 i els RH no aporten informació pronòstica significativa en lanàlisi multivariat. Quan sestableixen comparacions indirectes entre els nostres resultats i els obtinguts per altres pautes de tractament quimioteràpia i per aquest subgrup de pacients, cap dels estudis publicats fins lactualitat mostra taxes de SLLM i SG clarament superiors. 4. Discussió i conclusions La pauta de tractament A ? CMF, dins dun plantejament de tractament combinat amb radioteràpia, presenta una efectivitat remarcable, en termes de SLLM i SG, i en el grup de pacients dalt risc de recidiva. La pauta estudiada és perfectament aplicable en la pràctica assistencial, donat el seu compliment, la seva acceptable toxicitat aguda i tardana i la seva aplicabilitat en règim multiinstitucional. La mida tumoral, el grau histològic i el nombre de ganglis afectes mostren una influència esperada significativa e independent sobre la SLLM i la SG. Limpacte clarament significatiu de lamenorrea secundària a la quimioteràpia sobre la recidiva i la mort i en les pacients premenopàusiques, obliga a considerar la supressió ovàrica de les pacients que no presentin amenorrea desprès de la quimioteràpia. La sobreexpressió de loncogèn HER-2 no confereix un pronòstic advers en les pacients que lexpressen i són tractades amb A ? CMF; a diferència de altres tipus de quimioteràpia. Aquest és un fet a considera quan es consideri linclusió del tractament específic amb trastuzumab per les pacients amb HER-2 positiu. Els receptors hormonals tampoc afecten significativament sobre leficàcia de la pauta A ? CMF. Per tant, i a diferència desquemes amb paclitaxel, també les pacients amb receptors hormonals positius semblen beneficiar-se de la pauta estudiada. Un subgrup de pacient amb tumors ben o moderadament diferenciats, tot i lextensa afectació ganglionar axillar, presenten taxes de supervivència molt favorables, suggerint que el règim de tractament A ? CMF pot ser especialment actiu i recomanable per aquest subgrup de pacients. Adjuvant Sequential Doxorubicin-CMF for High-Risk Breast Cancer: Prognostic Factor Analysis of its Efficacy We sought to evaluate outcomes and the most likely prognostic factors associated with the use of sequential doxorubicin + cyclophosphamide-methotrexate-fluorouracil administered prior to scheduled radiation therapy, in non-selected consecutive patients (n=163) with ?4 positive nodes. Variables included in statistical analyses included age, menopausal status, tumour size, histology grade, number of positive nodes (4 to 9 or ?10), oestrogen and progesterone receptors (ER, PR), HER-2 status and chemotherapy-induced amenorrhoea. With a median follow-up of 86 months, the results showed disease-free survival (DFS) at 5 years was 68% and overall survival (OS) was 78% and no toxic deaths. Number of positive nodes, tumour size, histology grade and amenorrhoea showed prognostic significance for DFS and OS. ER and PR reached significance only for OS. HER-2 positive status did not predict poorer DFS or OS. Tumor size > 2 cm, 10+ positive nodes and grade 3 tumours predicted DFS and OS in multivariate analysis. Amenorrhoea reach prognostic significance for DFS and OS in premenopausal patients. We conclude that DOX?CMF is an effective and safe regimen. Number of positive axillary nodes, histologic grade and tumor size , but not HER2 status, are predictive of outcome. Amenorrhoea favour DFS and OS in premenopausal patients.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Borras Balada, Joan

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:02/10/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.