Details

Síntesi i caracterització de macrocicles amb funcionalitzacions alifàtiques i electroquímicament actives

by Pla Roca, Mateu

Abstract (Summary)
El reconeixement molecular mitjançant mesures electroquímiques en una àrea dinvestigació en ràpida expansió a cavall entre lelectroquímica i la química supramolecular. Actualment sempren dues estratègies per tal de detectar la interacció entre el receptor i el substrat; extracció del substrat en membrana i detecció posterior del potencial daquesta (ISEs, CHEMFETs), o estudi de les pertorbacions electroquímiques induïdes pel substrat al receptor (receptors electroquímics). En la present Tesi Doctoral es descriu la síntesi de 18 macrocicles amb entorns donadors tous (N2S2) o molt tous (NS2P) de 12 i 14 baules amb cadenes alifàtiques llargues (estudis en ISES) i grups electroquímicament actius com el ferrocè (receptors electroquímics macrocíclics). En molts casos shan optimitzat els processos de síntesis dels macrocicles, i és de destacar que en aquest treball sha pogut obtenir el primer bimacrocicle ferrocènic dentorn N2S2 i el primer fosfamacrocicle ferrocènic dentorn NS2P. Tots els macrocicles shan caracteritzat amb profunditat mitjançant espectroscòpia RMN, espectroscòpia IR i espectroscòpia de masses. En la segona part del treball es realitza un estudi complet de la capacitat complexant dels macrocicles en front metalls de les sèries de transició per tal destudiar com afecta la mida y els àtoms donadors dels macrocicles en la capacitat coordinant daquests. Els metalls estudiats han estat el Cu(II), Ni(II) i Pd(II). Els complexos shan caracteritzat, sempre que ha estat possible, mitjançant espectroscòpia RMN. En el cas dels macrocicles ferrocènics sha realitzat un estudi voltamperomètric profund mitjançant voltamperometria cíclica (CV) per tal destudiar les pertorbacions induïdes sobre el potencial E1/2 del parell redox Fc+/Fc en funció del metall de transició coordinat al macrocicle i així determinar la seva capacitat com a receptors electroquímics. Els metalls estudiats han estat el Cu(II), Ni(II), Pd(II), Zn(II), Cd(II), Hg(II), Fe(II), Co(II) i Pb(II). Finalment, en lúltim capítol, es mostren els estudis preliminars realitzats per tal de determinar la utilitat dels macrocicles amb cadenes alifàtiques com a ionòfors en ISEs. Un dels macrocicles estudiats millora el LPD (límit pràctic de detecció) envers el Cu(II) mostrat per altres ionòfors comercials (ionòfor de Cu(II) de FLUKA).
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Escriche Martínez, Lluís

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:403 departament de quimica

ISBN:

Date of Publication:06/21/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.