Details

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

by Domingo Urbaneja, Marius

Abstract (Summary)
Resum: El principal propòsit daquesta tesi és determinar quina ha estat la influència dels programes de formació professional agrària en el sector al qual van dirigits, dins del context del Camp de Tarragona. Sha estudiat la procedència dels alumnes i la seva inserció laboral, així com les àrees impartides en el programa i la seva adequació a la realitat productiva del sector. Leficàcia externa del programa sha avaluat a partir de la influència en el desenvolupament rural del sector, laugment del prestigi dels treballadors del mateix i la millora tecnològica derivada. En aquest estudi hem seguit una metodologia basada en lavaluació de programes, emprant tècniques quantitatives (enquestes), qualitatives (entrevistes) i mixtes (qüestionaris Delphi). El col·lectiu al qual sadreça lacció formativa que volem avaluar està compost, inicialment, pels professionals del sector agrari i les persones que es vulguin incorporar al mateix. Per poder avaluar correctament els efectes reals del programa hem determinat grups de població, en funció de la seva relació amb el mateix, ja sigui directa (grup destinatari), com indirecta (serveis educatius, empreses auxiliars...): exalumnes, alumnes, professors, professionals del sector agrari i professionals de la formació agrària. Les principals conclusions fan referència a: ? La disminució de locupació en el sector i la implantació de la LOGSE ha comportat que els alumnes procedents de famílies lligades al sector hagin disminuït considerablement, concentrant-se els efectius en els cicles de grau mitjà de caràcter més agrari. ? Els alumnes que cursen aquests estudis, especialment les especialitats agràries, sincorporen al sector, amb un alta inserció laboral. Els que cursen especialitats forestals tenen dificultats per trobar feina al Camp de Tarragona. ? La preparació inicial dels alumnes que cursen el grau mitjà és molt deficient. El currículum és massa extens, caldria augmentar el nombre dhores per assolir els objectius terminals. ? Cal reforçar continguts de Seguretat en el treball, i Informàtica i aplicacions informàtiques professionals. Cal facilitar laccés a cursos de llengua estrangera a tots els alumnes, especialment als del grau superior i als de jardineria.- Aquests estudis, per si mateixos, no contribueixen a la formació permanent dels treballadors del sector. ? La influència de la formació professional agrària en la millora tecnològica del sector és molt limitada. Finalment es mencionen les conclusions, reflexions i consideracions que deriven del present treball, plantejant línies futures dinvestigació, en termes de recomanacions i adequació destudis que permetin enriquir futures intervencions en el camp de la formació professional agrària.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Barrios Arós, Charo

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de pedagogia

ISBN:

Date of Publication:06/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.