Details

Cinètica de loxidació fotocatalítica de letanol en fase gas. Estudi de processos de desactivació i regeneració del catalitzador

by Piera Eroles, M. Eva

Abstract (Summary)
Els Processos Avançats dOxidació (PAO) inclouen un conjunt de metodologies que tenen en comú la generació del radical hidroxil (OH·). Aquest radical és una espècie molt oxidant que té la capacitat doxidar compostos orgànics, inorgànics i microorganismes (bacteris, fongs, virus). Una de les metodologies que inclouen els PAO és la fotocatàlisi heterogènia. La filosofia daquesta metodologia és combinar lacció dun catalitzador amb una font radiant (UV o visible) per a generar els portadors de càrrega (e-/h+) i els radicals hidroxil amb lobjectiu doxidar compostos orgànics. Mitjaçant el procés de fotocatàlisi heterogènia en fase gas sha dut a terme loxidació fotocatalítica de letanol i dels seus intermedis de reacció. Sha avaluat quantitativament el procés de degradació de letanol i del seu principal intermedi (lacetaldehid), aplicant el model de Langmuir-Hinshelwood del qual hem extret les constants cinètiques doxidació i les constants dadsorció de letanol i lacetaldehid. A partir daquest estudi cinètic shan tractat, en el transcurs de la tesi, alguns aspectes limitants de la fotocatàlisi en fase gas. En aquest sentit, donat que el ventall de catalitzadors disponibles que siguin efectius, és molt reduït sha dut a terme la recerca de nous materials catalitzadors amb lobjectiu de millorar el rendiment del procés fotocatalític: sistemes híbrids, catalitzadors dopats, catalitzadors nanoestructurats, i catalitzadors pretractats amb diversos àcids. Per altra part, un dels principals inconvenients de la fotocatàlisi en fase gas és la desactivació del catalitzador. Aquest fenomen suposa la pèrdua dactivitat del catalitzador a mesura que es va utilitzant. Per aquest motiu un altre aspecte estudiat en aquesta tesi és el de perllongar la vida útil de dos catalitzadors: TiO2 Degussa P25 i el sistema híbrid TiO2/Fe2O3 (10:1). Per a realitzar aquest estudi, primer sha realitzat la desactivació de tots dos catalitzador, reutilitzant-los sis vegades consecutives. Un cop desactivats shan sotmès a diferents tractaments de regeneració per aconseguir recuperar lactivitat que tenien inicialment.
Bibliographical Information:

Advisor:Domènech, Xavier; Peral, José

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:403 departament de quimica

ISBN:

Date of Publication:02/18/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.