Details

Influència de l'activitat superficial dels diferents components d'una formulació de cautxú en la reacció de vulcanització

by Vidal Escales, Eduard

Abstract (Summary)
RESUM: Lestudi de la reacció de vulcanització en presència de càrregues mostra la influència de la superfície del negre de carboni a la reacció de vulcanització, i més concretament de lactivitat superficial del negre de carboni. Aquest estudi de la influència a la vulcanització samplia a altres paràmetres com la microestructura superficial del negre de carboni. Els resultats mostren un efecte dactivació de la reacció a major superfície específica, a major activitat superficial i en especial de la major component polar de la superfície. Per tal de millorar el seguiment de la reacció de vulcanització sha desenvolupat una metodologia analítica dHPLC. Aquest mateix procés a la superfície del negre de carboni sha estudiat mitjançant ToF-SIMS, confirmant-se com una eina útil per al seguiment dels intermedis de reacció a la superfície de la càrrega. Finalment, sha modificat lactivitat superficial dalguns dels components de la vulcanització, en aquest cas laccelerant i el sofre, mitjançant polimerització amb plasma fred per tal destudiar-ne lefecte a la vulcanització i el seu comportament al sí de la mescla. En el cas de laccelerant els resultats mostren la possibilitat de modificar lactivitat de laccelerant a la vulcanització sense alterar les propietats finals del producte. Pel que respecta a la modificació del sofre, els resultats obren les portes a un camí de tractament superficial de les partícules de sofre per a reduir lefecte de migració del sofre.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Borrós Gómez, Salvador

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:iqs enginyeria industrial

ISBN:

Date of Publication:05/18/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.