Details

Caracterització de la resposta immune induïda per RUTI en el tractament de la infecció tuberculosa latent experimental

by Guirado Cáceres, Evelyn

Abstract (Summary)
La infecció tuberculosa latent (ITBL) afecta actualment a un terç de la humanitat, és a dir, a 2.500 milions de persones. Linterès en el seu estudi i tractament es basa en el fet que en un 10% dels casos tindrà lloc un recreixement bacil·lar, que donarà lloc a una tuberculosi (TB) activa. Aquest fet és especialment perillós perquè encara es desconeixen els mecanismes implicats en aquesta reactivació, o sigui que ens manquen factors pronòstics. I perquè, a més a més, el tractament de la ITBL és extremadament llarg (9 mesos disoniazida), i això fa que moltes vegades aquesta mesura terapèutica ni es plantegi a nivell de mesura sanitària. A partir de les observacions obtingudes en lestudi de levolució de les lesions en el model de TB experimental en el ratolí, es va generar un model de TB humanitzat que generava necrosi intragranulomatosa pulmonar (INPG). Inicialment, la INPG soriginava mitjançant la inoculació de LPS intranasal, però degut a lelevada taxa de mortalitat dels animals, el model es va estandarditzar portant a terme la infecció per aerosol amb soques de M. tuberculosis capaces de desenvolupar INPG de manera espontània. Gràcies a aquest model humanitzat es va poder provar un nou règim terapèutic basat en la hipòtesi que la inoculació, després duna pauta curta de tractament antibiòtic, amb fragments de M. tuberculosis cultivats en condicions destrès i detoxificats (vacuna RUTI) seria capaç de controlar la reactivació bacil·lar, i ser una eina terapèutica eficaç per reduir el temps de tractament actual de la ITBL. En aquest sentit, els estudis inicials mostraven la reactivitat de diferents subtipus dIgG contra proteïnes presents en la vacuna, i la capacitat bactericida de la resposta immune generada, en soques de ratolí resistent (C57BL/6) i susceptible (DBA/2). Portant a terme estudis més amplis sobre la resposta immune generada mitjançant la immunoteràpia amb RUTI després duna pauta curta de tractament antibiòtic, sha volgut avaluar tant el component humoral, com el cel·lular. Realitzant sèrum-teràpia passiva amb anticossos, obtinguts després de portar a terme aquest tractament combinat en ratolins DBA/2, es va veure que el model de ratolí severament immunodeprimit SCID era capaç de controlar la reactivació bacil·lar i presentava un nombre inferior dabscessos pulmonars. Pel que fa a lavaluació de la resposta cel·lular, els resultats obtinguts mitjançant el mateix esquema de tractament confirmen el que sobserva en els estudis anteriors. I finalment, cal destacar una total absència de toxicitat deguda a la inoculació de la vacuna RUTI, ni en el model de ratolí, ni en el conill porquí.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Cardona i Iglesias, Pere-Joan

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:409 departament de genetica i microbiologia

ISBN:

Date of Publication:03/17/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.