Details

Avaluació de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual en els Centres Ocupacionals i Centres Especials de Treball

by Garcia Baró, Margarida

Abstract (Summary)
RESUM: El propòsit daquesta tesi és avaluar en quina mesura les pràctiques professionals i lentorn de treball contribueixen a la qualitat de vida dels usuaris dels Centres Ocupacionals i dels treballadors amb discapacitat dels Centres Especials de Treball, modalitats docupació laboral on trobem la immensa majoria de les persones amb discapacitat intellectual a Catalunya i a lEstat. Aquest estudi té el seu origen en una recerca molt més àmplia sobre Serveis i Qualitat de Vida de les persones amb discapacitat intellectual, encarregada per la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual FEAPS- al Grup de Recerca Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes Educatius, de la Facultat de Psicologia, Ciències de lEducació i de lEsport Blanquerna (URL) del qual la doctoranda en forma part. Es pretén una aproximació a la realitat daquests centres, a les seves fortaleses i a les seves debilitats, en la tasca de donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intellectual, i així poder contribuir a la millora de la seva qualitat de vida. A partir de les aportacions més recents de la recerca en aquest camp, i en particular seguint les orientacions de Schalock et al. (2002) i de Schalock (1996), la mesura de la qualitat de vida se centra en les vuit dimensions següents: Benestar emocional; Desenvolupament personal; Autodeterminació; Relacions interpersonals; Inclusió social; Drets; Benestar material; i Benestar físic; de cada dimensió sen derivaren subdimensions i indicadors observables, dacord amb la naturalesa i particularitats de cada servei, per tal de poder recollir les dades més rellevants. La tesi se situa en el que es coneix com a Recerca davaluació (Dane, 1997) i en aquest sentit es varen dissenyar els instruments de mesura adients (fonamentalment entrevistes i qüestionaris) que incorporen les dues perspectives intrínseques a la percepció duna vida de qualitat, és a dir lavaluació tant dels aspectes subjectius com dels objectius. La mostra està configurada per 7 centres (4 Centres Ocupacionals i 3 Centres Especials de Treball de diversos indrets de lEstat, amb la participació de 24 professionals, 53 usuaris i 52 famílies en CO i 34 professionals, 50 treballadors amb discapacitat i 85 famílies en CET). Els resultats de la recerca han permès identificar 25 objectius claus de millora dels centres que es poden agrupar en cinc eixos: (1) Desenvolupar una planificació centrada en la persona; (2) Potenciar lautodeterminació; (3) Afavorir les relacions interpersonals; (4) Promoure la inclusió social; ( 5) Promoure una inserció laboral normalitzada.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Giné Giné, Climent

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb psicologia

ISBN:

Date of Publication:01/09/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.