Details

Caracterització de la distribució i efectes de la toxina epsilon de "Clostidrium perfringens" en els sistemes renal i nerviós

by Soler Jover, Alejandro

Abstract (Summary)
RESUM: La toxina epsilon de Clostridium perfringens és la toxina clostridial més potent després de les neurotoxines tetànica i botulínica. Provoca una enterotoxèmia general en animals de granja, provocant greus pèrdues econòmiques. La toxina es sintetitza en forma de protoxina inactiva que requereix de dos talls proteolítics per a la seva activació. En aquest treball hem clonat i expressat amb èxit en E. coli diferents formes de la protoxina i de la toxina, conjugades o no a la Green Fluorescent Protein (GFP), per el seu ús com a eina molecular destudi dels efectes de la toxina en els sistemes renal i nerviós de ratolí. Hem pogut demostrar que la toxina epsilon sacumula en grans quantitats al ronyó, de manera inespecífica als túbuls proximals de la nefrona, i de manera específica als túbuls distals, on a més, provoca mort cellular de les seves cèllules epitelials. Pel que fa referència al cervell, hem pogut detectar acumulació específica tant de la protoxina com de la toxina epsilon a lendoteli capillar arreu del cervell, i a més hem pogut comprovar que la toxina és capaç de travessar la Barrera Hemato-Encefàlica i acumular-se sobre cèllules de la glia neuronal. En estudis in vitro hem demostrat que la toxina és capaç de produïr mort cellular sobre cultius tant de cèllules endotelials com dastroglia i microglia, suggerint que la seva acció sobre aquests tipus cellulars podria estar implicada en els efectes nerviosos que provoquen la mort última dels animals afectats.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Blasi Cabús, Joan; Martín Satué, Mireia

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:biologia cel·lular i anatomia patològica

ISBN:

Date of Publication:11/29/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.