Details

Contrarestació de la diabetis mellitus mitjançant la generació dun sensor de la glucosa a múscul esquelètic

by Montané Mogas, Joel

Abstract (Summary)
n aquest estudi sha dut a terme una nova aproximació de teràpia gènica per a la diabetis basada en lexpressió conjunta dinsulina i de glucoquinasa en el múscul esquelètic utilitzant vectors virals adenoassociats de tipus 1 (AAV1). Els ratolins diabètics tractats amb els vectors AAV1-Ins+GK varen recuperar i mantenir la normoglucèmia, tant en condicions dalimentació com de dejú, al llarg de més de 4 mesos després de la inducció de diabetis experimental. A més, es va observar una normalització de la tolerància a la glucosa i de la ingesta de menjar i daigua. Així doncs, lacció conjunta de la producció basal dinsulina i de lactivitat de la glucoquinasa haurien generat en el múscul esquelètic un sensor de la glucosa que permetria la correcta regulació de la glucèmia en ratolins diabètics, evitant així laparició de complicacions secundàries. Un dels principals reptes en el camp de la teràpia gènica és el pas dels protocols de transferència gènica des de models murins fins a models animals grans, com ara gossos. Per això, lúltima part daquest estudi ha pretès iniciar els primers passos en aquesta direcció. Ladministració dun vector AAV1-Ins al múscul esquelètic dun gos diabètic ha permès, en primer lloc, establir les condicions per a la transferència de vectors a múscul esquelètic de gossos diabètics; i en segon lloc, ha evidenciat la viabilitat daquest tractament per contrarestar la hiperglucèmia en condicions de dejuni, i per millorar-ne la tolerància a la glucosa. Així doncs, els estudis realitzats en ratolins han demostrat leficàcia a llarg termini del tractament basat en lús de vectors adenoassociats per a la producció dinsulina i de glucoquinasa en el múscul esquelètic per contrarestar la hiperglucèmia diabètica i prevenir així laparició de complicacions secundàries. Daltra banda, els estudis portats a terme en un model caní han posat de relleu lefectivitat preclínica de la tècnica en grans animals, com a pas previ al desenvolupament dassajos clínics.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Bosch i Tubert, Fàtima

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:406 departament de bioquimica i biologia molecular

ISBN:

Date of Publication:11/16/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.