Details

Aplicació de tècniques cromatogràfiques a la determinació d'alteradors endocrins en aigües

by Brossa Piñero, Lidia

Abstract (Summary)
APLICACIÓ DE TÉCNIQUES CROMATOGRÁFIQUES PER A LA DETERMINACIÓ DALTERADORS ENDOCRINS EN AIGÜES Lobjectiu daquesta tesis és el desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació i control dun grup dalteradores endocrins en mostres aquoses mediambientals. Els mètodes desenvolupats es basen por una banda en la utilització de la cromatografia de gasos amb lespectrometria de masses (GC-MS) amb diferents tècniques dextracció, com són lextracció en fase sòlida (SPE) i una tècnica de recent aparició, lextracció amb barres magnètiques agitadores (SBSE). Aquests mètodes utilitzen tècniques dinjecció de grans volums (LVI) recentment desenvolupats per introduir lextracte al sistema cromatogràfic. La SPE sha acoblat en línia a la GC utilitzant la interfase on-column i el vaporitzador a temperatura programada, aconseguint mètodes amb un elevat grau dautomatització i millor sensibilitat. La SBSE, sha utilitzat amb desorció líquida, en lloc de la desorció tèrmica àmpliament utilitzada en combinació amb la GC, per estudiar laplicabilitat de les tècniques de LVI en cas de no disposar dun desorbidor tèrmic. Per una altra banda, amb lobjectiu dampliar el número de compostos estudiats, shan desenvolupat mètodes basats en la cromatografia de líquids dalta resolució (HPLC) utilitzant la SPE com a tècnica de preconcentració. Sha utilitzat el detector UV-Visible, obtenint un mètode ràpid i de fàcil aplicació en els laboratoris com a mètode de control pel grup de compostos estudiats en mostres aquoses mediambientals, i la MS utilitzant la interfase delectroesprai. Amb alguns dels mètodes desenvolupats shan portat a terme estudis de monitorització de diferents grups dalteradors endocrins en aigües mediambientals procedents de riu i mar i en aigües dentrada i sortida destacions de depuradores. Aquestes mostres han estat recollides en la zona de Tarragona, on fins lactualitat no existien estudis de control daquests contaminants. APPLICATION OF CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES TO DETERMINE ENDOCRINE DISRUPTORS IN WATER SAMPLES The scope of this thesis is to develop analytical methods to determine endocrine disruptors and to control their presence in environmental water samples. Some methods are based on gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) using several extraction techniques such as solid-phase extraction (SPE) and the novel technique, stir-bar sorptive extraction (SBSE). These methods have been developed by using large volume injection (LVI) techniques to introduce the extract into the GC system. The SPE has been coupled to GC using the on-column interface and a programmable temperature vaporizer (PTV), to increase both automation and sensibility. SBSE with liquid desorption has been used, instead of thermal desorption (the most used in combination with GC) to study its applicability with LVI. Methods based on high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with SPE as a preconcentration technique, have been developed to increase the number of analytes studied. In these methods UV detector has been used to obtain a rapid method that can be easily applied as a control method in the routine laboratories. MS with electrospray interface has also been used. Some of the developed methods have been used to monitor several groups of endocrine disruptors in environmental water samples from river, sea and influent and effluent sewage treatment plants. These samples have been collected in Tarragona, where no studies related to the control of these compounds have been done.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Marce Recasens, Rosa Maria; Pocurull Aixala, Eva

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química analítica i orgànica

ISBN:

Date of Publication:12/15/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.