Details

Expressió de la 6-fosfofructo-2-cinasa / fructosa-2,6-bisfostafasa en el teixit testicular.

by Gómez Martínez, Marta

Abstract (Summary)
RESUM: Els resultats que es presenten en aquesta memòria aporten informació que ens permet donar un pas més en el coneixement de la regulació transcripcional del gen Pfkfb4 i conseqüentment de la regulació de la via glucolítica en el testicle. En primer lloc, hem identificat el moment daparició dels gens Pfkfb3 i Pfkfb4 durant el desenvolupament del testicle de rata, tant en períodes prenatals com en períodes postnatals. Així mateix, vam aïllar fraccions cellulars del testicle de rata (Sertoli, Germinals i una fracció somàtica formada per una barreja de cèllules peritubulars i de Leydig), trobant que PFKFB4 només sexpressava en aquella fracció germinal, mentre que PFKFB3 ho feia tant a la fracció germinal com a les fraccions somàtiques (Sertoli, Leydig y Peritubulars). Pel que fa a lexpressió dambdues proteïnes en els espermatozoides, es va comprovar que PFKFB3 sexpressava en els espermatozoides més immadurs mentre que PFKFB4 ho feia en els madurs i que es localitzava, de forma principal, a la zona del cap de lespermatozoide i, de forma secundària, al flagel. En segon lloc, hem identificat diferents seqüències consens en el promotor del gen Pfkfb4 on podrien unir-se factors de transcripció per regular el gen. També hem identificat el seu inici de transcripció. Entre les seqüències consens dunió per factors de transcripció es destaquen els elements de resposta de HIF-1 (HRE), els elements de resposta de Sp-1 i els elements de resposta a c-Myc (E-box). Hem observat que el gen Pfkfb4 respon, incrementant la seva transcripció, a la hipòxia i que aquesta resposta seria depenent de la presència del factor HIF1-alfa actiu a la cèllula. A més, la presència de Sp-1 activa la transcripció basal del gen i en situacions dhipòxia augmentaria la resposta a aquesta de Pfkfb4. Per la seva banda, c-Myc reduiria la resposta transcripcional de Pfkfb4 tant en normòxia com en hipòxia. En tercer lloc, hem estudiat la regulació hormonal del gen Pfkfb4, trobant que la testosterona per se no produeix cap efecte ni en el gen Pfkfb4 ni en la proteïna. Si no que la regulació hormonal ve regulada a través de les cèllules de Sertoli, les quals sota lestimulació hormonal de la testosterona produeixen un factor soluble que seria el responsable de controlar lexpressió de Pfkfb4 i Pfkfb3 en les cèllules germinals. Aquests resultats obtinguts sobre lexpressió i regulació de dos isoenzims de la proteïna PFK-2 en el testicle, assenyalarien a la proteïna PFK-2 com a un dels punts claus en el control de la via glucolítica durant lespermatogènesi dels mamífers.
Bibliographical Information:

Advisor:Bartrons Bach, Ramon; Navarro Sabaté, Àurea

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ciències fisiològiques ii

ISBN:

Date of Publication:10/17/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.