Details

Valutasäkring : de internationella standardernas effekt

by Ferdén, Elin; Karlsson, Emeli

Abstract (Summary)
This essay topic discusses foreign currency hedging as well as the Swedish and international standards regarding accounting for these activities. On the first of January of 2005 all Swedish consolidated firms that are listed on the stock market changed from having used Swedish standards for accounting to adopt the international accounting standards IFRS, issued by the IASB. The change involves a modification of accounting standards and a differentiated view of valuation and classification of foreign currency hedges. Problems occur due to the transition because of changed views of accounting as well as the interpretation of accounting principals. The narrators’ experiences that the standards regarding foreign currency hedging causes further problems since these have been both complex and changeable. The purpose of this essay is to acknowledge the differences regarding classification, valuation and accounting for foreign currency hedges as well as the adjustments that companies has had to make and the difficulties that the transition has resulted in. To achieve the purpose of this essay both Swedish and international standards for foreign currency hedge accounting has been studied. Further more a survey study has been carried out, this is complemented with a review of annual reports. In the theory chapter the foundation for establishment of financial reports and the essay topic, foreign currency hedges, as well as both Swedish and international accounting standards for hedges are presented. In the result chapter those differences that have been acknowledged during the studies of the standards are introduced. Further more the result of the survey study as well as relevant information from the annual reports is published. The conclusion that has been obtained through studies of hedges is the fact that the Swedish and international standards for hedging carry great differences. Moreover the study indicates a conclusion where companies will change the use of hedges as a result of the comprehensive demands of documentation that the IFRS requires. Sammanfattning Denna uppsats har behandlat ämnet valutasäkringar samt de svenska normer och internationella standarder som finns för redovisning av dessa. Den första januari 2005 övergick samtliga svenska börsnoterade koncernbolag från att vid koncernredovisning använda svenska standarder till att redovisa enligt de internationella redovisningsstandarderna IFRS, utfärdade av IASB. Övergången har inneburit ett byte av redovisningsstandarder och en förändrad syn på värdering och klassificering av valutasäkringar. Problem uppstår vid övergången dels till följd av den ändrade synen på redovisning och även tolkning av redovisningsprinciper. Författarna upplever att standarderna för valutasäkringar vållat ytterliggare problem då de har varit komplexa och föränderliga. Syftet med uppsatsen har varit att uppmärksamma de skillnader som finns gällande klassificering, värdering och redovisning av valutasäkringar samt vilka anpassningar som gjorts av företagen och vilka svårigheter som övergången medfört. För att uppnå syftet med uppsatsen har svensk och internationell normgivning för valutasäkringar studerats. Vidare har även en surveyundersökning genomförts, studien kompletteras även med en granskning av årsredovisningar. I teorin har grunderna för upprättande av finansiella rapporter och ämnesområdet valutasäkringar samt svenska respektive internationella standarder för dessa presenterats. I empirikapitlet har de skillnader som urskiljts efter en jämförande studie av standarderna presenterats. Vidare har resultatet av surveyundersökningen presenterats liksom relevant information från årsredovisningarna. De slutsatser som erhållits efter studier av valutasäkringar är att det föreligger väsentliga skillnader mellan svenska och internationella standarder kring valutasäkringar. Vidare indikerar studien även på slutsatsen att företag kommer ändra sin valutasäkringshantering som en följd av de omfattande dokumentationskrav som IFRS kräver. Ordlista Förkortningar
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ifrs

ISBN:

Date of Publication:06/08/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.