Details

Identificació de gens associats a la transició epiteli-mesènquima induïda pels factors de transcripció E47 i Snail en les cèl·lules epitelials MDCK. Mecanisme de l'activació transcripcional de MMP-9 i Id-1 induïda per E47 i Snail

by Jordà Ramos, Mireia

Abstract (Summary)
Els carcinomes són tumors dorigen epitelial que constitueixen aproximadament el 90% dels tumors humans. La progressió tumoral implica diferents etapes: creixement del tumor primari, invasió local, intravasació, extravasació i proliferació de les cèllules tumorals en un nou òrgan on formen un tumor secundari o metàstasi. Són, precisament, les metàstasis la principal causa de mort dels malalts de càncer. La invasió local dels carcinomes requereix la pèrdua de lexpressió o de la funció de la molècula dadhesió cadherina E, la qual és un supressor dinvasió. A més, el procés dinvasió també va acompanyat de la pèrdua daltres marcadors epitelials, de ladquisició de marcadors mesenquimals i de laugment de les propietats migratòries i invasives. Aquests canvis tenen un gran parallelisme amb la conversió fenotípica que té lloc durant el desenvolupament embrionari i que sanomena transició epiteli-mesènquima (TEM). El principal mecanisme que regula el silenciament de la cadherina E és la repressió transcripcional, i recentment shan caracteritzat diversos factors de transcripció que a través de la seva interacció amb les caixes E (de seqüència CANNTG) del promotor de la cadherina E reprimeixen la seva expressió: Snail, Slug, E47, Twist, ZEB-1 i ZEB-2. Lexpressió estable de Snail o E47 en les cèllules epitelials Madin Darby Canine Kidney (MDCK) indueix un procés de TEM complet, però no es coneix el mecanisme. Moltes de les alteracions que es donen en la TEM poden ser explicades com a conseqüència de la repressió de la cadherina E, però altres events cellulars, independents de la dissociació cellular, contribuirien també a la iniciació i completació del procés. Per aquest motiu, en aquesta Tesi sha realitzat lanàlisi de lexpressió gènica diferencial mitjançant RAP-PCR i microarrays de cDNA per identificar gens implicats en el procés de TEM induït per Snail o E47. Així, shan trobat gens que codifiquen per proteïnes relacionades amb diverses funcions cellulars com cicle cellular, apoptosi, metabolisme o senyalització, però el grup majoritari és el de gens implicats en migració i invasió (adhesió cellular, citoesquelet, matriu extracellular MEC- i proteases de MEC). Aquest estudi mostra a més que lexpressió estable de Snail o E47 en les cèllules MDCK indueix programes genètics en part comuns i en part específics, suggerint el paper diferencial daquests dos factors de transcripció en la progressió tumoral. Per altra banda, sha estudiat el mecanisme que regula la sobreexpressió de la metalloproteasa MMP-9 i del factor de transcripció Id-1 que es dóna en la TEM induïda tant per Snail com per E47. Lactivació transcripcional de MMP-9 és induïda per Snail i E47 de forma indirecta i mediada per altres factors de transcripció tals com Ets-1 i Sp1 que suneixen a la regió proximal del promotor formant un multicomplexe, i NFkB/p65 que interacciona amb una regió més distal. En canvi, lactivació transcripcional dId-1 és regulada principalment a través de la segona caixa E del promotor humà que interacciona amb E47. Pel que fa a Snail, no hem pogut confirmar si suneix directament a aquest element o indueix lexpressió dun altre factor de transcripció capaç dunir-shi. També és important la caixa GC adjacent a la caixa E que recluta Sp1. Tant lactivació de MMP-9 com dId-1 és regulada per la via Erk/MAPK (activada per Snail i E47) que fosforila almenys Sp1. Aquests resultats juntament amb lexpressió coneguda de Snail i E47 en línies cellulars de carcinoma podrien explicar la sobreexpressió de MMP-9 i Id-1 en molts tumors.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Fabra Fres, Àngels

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:408 departament de biologia cel lular i fisiologia

ISBN:

Date of Publication:10/18/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.