Details

Crioconcentració de fluids alimentaris en un refredador de pel.lícula descendent

by Hernández Yáñez, Eduard

Abstract (Summary)
La crioconcentració és una operació unitària relativament poc aplicada a la indústria alimentària. Consisteix en la separació de sòlids solubles duna fase aquosa mitjançant la congelació de laigua. En primer lloc sha fet una revisió acurada de les publicacions científiques sobre aplicacions de la crioconcentració en fluids alimentaris. En segon lloc sha dissenyat un equip a escala semiindustrial que permet la crioconcentració dels fluids alimentaris. La concentració es produeix mitjançant la congelació de laigua dels fluids assajats, que forma una pel·lícula descendent sobre la placa evaporadora. Laparell sha construït amb elements estàndard del mercat, la qual cosa permet la utilització de peces fabricades en grans sèries, i per tant, competitives i barates. A més a més, és destacable la facilitat doperació de lequip dissenyat, tot i que en aquest moment el consum energètic de lequip encara és superior als sistemes de crioconcentració per suspensió que funcionen comercialment. En els experiments duts a terme shan utilitzat solucions de glucosa, sacarosa i fructosa, sucs de pera, poma, taronja, most i fluids de simulació. La concentració màxima assolida és de 32,7 ºBrix, amb cabals de fins a 1,56 L/s. En les solucions de sacarosa shan assolit velocitats mitjanes de concentració de 1,58º Brix/h. Leficiència de lequip, així com la productivitat en gel, és millor en fluids amb baix contingut de sòlids solubles i per això el sistema dissenyat es considera idoni per treballar preferentment a baixes concentracions. Aquests resultats tenen interès, ja que poden representar una alternativa a altres processos de concentració emprats en les indústries de sucs i fluids alimentaris en general. Shan identificat i proposat millores per realitzar tant en el sistema frigorífic com en el sistema hidràulic per al disseny dequips de crioconcentració en capa, amb pel·lícula descendent.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Raventós Santamaria, Mercè

School:Universitat Politécnica de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:745 enginyeria agroalimetària i biotecnologia

ISBN:

Date of Publication:07/10/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.