Details

Anàlisi de documents audiovisuals des de la didàctica de la química

by Galán Giró, Àngels

Abstract (Summary)
RESUM: En lensenyament de la química sempre shan emprat gran diversitat de recursos per ajudar als estudiants a comprendre els conceptes químics subjacents a uns fenòmens determinats. Als recursos tradicionals basats en textos, shan anat afegint materials sonors, visuals, audiovisuals que gràcies als actuals mitjans telemàtics es poden integrar en un sol tipus, en el que se sol denominar «recurs hipermèdia». En aquesta investigació sha realitzat un estudi de les fonts productores i distribuïdores de documents audiovisuals de química tan en formats tradicionals com en els que són accessibles a través del WWW. Al llarg daquesta investigació es mostra el treball desenvolupat per tal de donar una visió actualitzada dels recursos de què es disposa i quines en són les fonts productores. Es descriuen els aspectes químics més rellevants que són considerats com a motiu dinterès, estudi i investigació en la didàctica de la química, especialment els relacionats amb la interrelació dels tres nivells de comprensió de la matèria: el macroscòpic, el submicroscòpic i el simbòlic. Es fa una revisió de levolució dels mitjans audiovisuals emprats en la didàctica de la química per situar el context en què es desenvolupa el treball dinvestigació. Es defineix el document audiovisual i es fa un estudi dels elements que el componen. Es presenta una anàlisi de les funcions de la imatge des del punt de vista didàctic i sen descriuen els components bàsics. Es defineix què és lanàlisi de documents audiovisuals i es presenten alguns models danàlisi de documents audiovisuals des dun punt de vista didàctic. Sestableixen els criteris que permetran efectuar una valoració dels aspectes didàctics presents en els documents audiovisuals tan en formats analògics com digitals. Es descriuen les fonts que permeten localitzar editors i distribuïdors de documents audiovisuals, a lestat espanyol. Es fa referència especial als recursos que es poden localitzar a través dInternet. Es revisen els documents audiovisuals de les biblioteques universitàries emprant els catàlegs collectius del CCUC i de REBIUN. Sanalitzen duna manera metòdica i minuciosa alguns recursos audiovisuals seleccionats, basats en formats analògics, emprant el model desenvolupat dins del projecte AVEC (Audiovisuals per a lEnsenyament de les Ciències). Les dades han estat introduïdes en una base de dades seguint unes plantilles dissenyades on es valoren els components formals de la banda de vídeo i dàudio, la valoració didàctica del vídeo i de làudio de forma individual i conjunta, i la valoració global dels aspectes pedagògics. Sha sistematitzat la cerca de documents audiovisuals de química en el web. Per això sha fet una descripció del tipus i del funcionament dalguns dels cercadors actuals, seleccionant els més adequats per localitzar documents audiovisuals de química en el web. Emprant un cercador específic, shan localitzat i shan revisat els llocs web que contenen recursos audiovisuals de química. Sha creat la base de dades documental «AV-QUÍMICA-WWW» per contenir la informació extreta dels més de dos mil recursos recopilats. Els documents shan classificat en funció de la tipologia, la temàtica i altres característiques relacionades amb el seu plantejament audiovisual i se nha fet una valoració didàctica. Els recursos més abundants són les demostracions dexperiències de laboratori basades en filmacions reals, seguides de les animacions emprant models moleculars i dalgunes simulacions. Molts dells estan integrats en pàgines web essent autèntics recursos hipermèdia. La base de dades conté un enllaç a cadascun dels recursos que permet visualitzar-los sempre que es consideri necessari. Daquesta manera es pretén facilitar-ne la consulta, proporcionant informació tant en laspecte descriptiu com didàctic, que pot ser molt valuosa per als professionals interessats a incloure aquesta mena de recursos en les activitats docents. ENGLISH ABSTRACT In the teaching of the chemistry there have always been used a great diversity of resources to help the students to understand the subjacent chemical concepts to some determinate phenomena, specially the ones related with the interrelation of the three levels of understanding of the matter: the macroscopic, the submicroscopic and the symbolic. In this research were carried out a study of the publishers and distributors of audiovisual documents of chemistry, in traditional formats as well as in those that are accessible through the Internet and especially in the WWW. In a methodical and thorough way some selected audiovisual resources, based on analog formats, using the model developed in the project AVEC (Audiovisuals for the Teaching of the Sciences) were analyzed. The data has been introduced in a data base following some designed templates where the formal components of the video and audio are appraised as well as the didactic appraisal of the video and of the audio in an individual and global way, and the global appraisal of the pedagogic aspects. Using a specific search engine, the web sites with audiovisual resources of chemistry were located and revised. In order to contain the information extracted from the more than two thousand collected resources the documental data base «AV-QUÍMICA-WWW» is created. The documents were classified depending on the typology, the subject matter and other characteristics related with their audiovisual approach as well as their didactic appraisal. The most abundant resources are the demonstrations of laboratory experiments based on real films, followed by the animations using molecular models and some simulations. Many of them are integrated into web pages being authentic hypermedia resources. The data base contains a link to each of the resources which allows one to visualize them whenever it is considered necessary. So, it will be a very valuable resource for the professionals interested in including this kind of materials in the educational strategies. RESUMEN: En la enseñanza de la química siempre se han empleado gran diversidad de recursos para ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos químicos subyacentes a unos fenómenos determinados. A los recursos tradicionales basados en textos, se han ido añadiendo materiales sonoros, visuales y audiovisuales que gracias a los actuales medios telemáticos se pueden integrar en un solo tipo, que suele denominarse «recurso hipermedia». En esta investigación se ha realizado un estudio de las fuentes productoras y distribuidoras de documentos audiovisuales de química tanto en formatos tradicionales como en los accesibles a través del WWW. A lo largo de esta investigación se muestra el trabajo desarrollado para dar una visión actualizada de los recursos de qué se dispone y cuales son sus fuentes productoras. Se describen los aspectos químicos más relevantes que son considerados como motivo de interés, estudio e investigación en la didáctica de la química, especialmente los relacionados con la interrelación de los tres niveles de comprensión de la materia: el macroscópico, el submicroscópico y el simbólico. También se describe la evolución de los medios audiovisuales empleados en la didáctica de la química. Se define el documento audiovisual y se hace un estudio de los elementos que lo componen. Se presenta un análisis de las funciones de la imagen desde el punto de vista didáctico y se describen sus componentes básicos. Se define qué es el análisis de documentos audiovisuales y se presentan algunos modelos de análisis desde un punto de vista didáctico. Se establecen los criterios que permitirán efectuar una valoración de los aspectos didácticos presentes en los documentos audiovisuales tanto en formatos analógicos como digitales. Se estudian las fuentes que permiten localizar editores y distribuidores de documentos audiovisuales, en el estado español. Se hace referencia especial a los recursos que se pueden localizar a través de Internet. Se revisan los documentos audiovisuales de las bibliotecas universitarias empleando los catálogos colectivos del CCUC y de REBIUN. Se analizan de una manera metódica y minuciosa algunos recursos audiovisuales seleccionados, basados en formatos analógicos, empleando el modelo desarrollado dentro del proyecto AVEC (Audiovisuales para la Enseñanza de las Ciencias). Los datos obtenidos han sido introducidos en una base de datos siguiendo unas plantillas diseñadas dónde se valoran los componentes formales de la banda de vídeo y audio, la valoración didáctica del vídeo y del audio de forma individual y conjunta, y la valoración global de los aspectos pedagógicos. Se ha sistematizado la búsqueda de documentos audiovisuales de química en el web, describiendo el tipo y funcionamiento de algunos de los buscadores actuales y seleccionando los más adecuados para localizar documentos audiovisuales de química en el web. Empleando un buscador específico, se han localizado y revisado las páginas web que contienen recursos audiovisuales de química y se han recopilado más de dos mil documentos. Se ha creado la base de datos documental «AV-QUÍMICA-WWW» para contener la información extraída en función de la tipología, la temática y otras características relacionadas con su planteamiento audiovisual y su valoración didáctica. Los recursos más abundantes son las demostraciones de experiencias de laboratorio basadas en filmaciones reales, seguidas de animaciones empleando modelos moleculares y de algunas simulaciones. Muchos de ellos están integrados en páginas web siendo auténticos recursos hipermedia. La base de datos contiene un enlace a cada uno de los recursos que permite visualizarlos siempre que se considere necesario. De esta manera se pretende facilitar su consulta, proporcionando información tanto en el aspecto descriptivo como didáctico, que puede ser muy valiosa para los profesionales interesados en incluir este tipo de recursos en las actividades docentes.
Bibliographical Information:

Advisor:Llitjós Viza, Anna

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:didàctica de les ciències experimentals i la matemàtica

ISBN:

Date of Publication:01/20/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.