Details

Integració de diferents tècniques de monitorització ambiental i anàlisi de resultats per loptimització de lavaluació de riscos

by Mari Marcos, Montserrat

Abstract (Summary)
RESUM CATALÀ La gestió dels residus és un dels problemes amb que senfronta la societat actual. La incineració té molts avantatges davant daltres sistemes de disposició de residus, ja que suposa una reducció del volum, la recuperació denergia i leliminació dagents patògens. Per altra banda, les potencials emissions de substàncies perilloses associades a la incineració, com les dioxines i furans (PCDD/Fs) i daltres compostos orgànics persistents com els bifenils policlorats (PCBs) o els naftalens policlorats (PCNs), així com de metalls pesants, desperten preocupació a la gent que viu a les rodalies de les incineradores (síndrome NIMBY Not In My BackYard). Lobjectiu daquesta tesi és laplicació de diferents tècniques de monitorització i danàlisi de resultats per avaluar els riscos generats per la incineració de residus. El treball sha dividit en sis Capítols que inclouen sis articles en els quals que savalua limpacte ambiental i els riscos per la salut derivats de diferents incineradores. a través de diverses metodologies.El Capítol I inclou una breu introducció sobre la incineració de residus i els potencials riscos associats a les seves emissions. Al Capítol II sutilitzen els sòls i les herbes com a monitors de contaminació ambiental a llarg i curt termini. Aquesta part consta de dos articles. En el primer, es va estudiar limpacte duna incineradora de residus industrials, mentre que en el segon es va avaluar una incineradora de residus sòlids urbans. En ambdós casos, els resultats van indicar que les incineradores estudiades no eren una font rellevant de PCDD/Fs i metalls.Al Capítol III es presenten els nivells de PCDD/Fs, PCBs, PCNs i metalls pesants en aire als voltants duna incineradora de residus sòlids urbans. Es van publicar dos articles en aquesta àrea. En el primer article, es va investigar la utilització captadors passius, en forma de discs de poliuretà (discs PUF), per la mesura dels compostors orgànics persistents COPs. En el segon article, es van presentar els resultats dels nivells en aire de PCDD/Fs i metalls pesants als voltants de la incineradora. També sutilitzà lAnàlisi de Components Principals (ACP) com a eina per obtenir informació sobre la relació entre les mostres, els contaminats i les possibles fonts. Els resultats van mostrar una diferència notable entre els perfils de les mostres ambientals i els de la incineradora, indicant que els nivells actuals de PCDD/Fs de la zona estarien més relacionats amb daltres tipus de fonts (p.ex., el trànsit).Al Capítol IV, sestudia limpacte duna incineradora a partir dun control biològic dels seus treballadors. Els resultats van indicar una disminució en els nivells de dioxines mentre que per la resta de compostos les concentracions van ser molt similars a lestudi control. No es van trobar diferències entre les concentracions de compostos orgànics dacord amb els diferents llocs de treball (planta, laboratori o administració). Els resultats van indicar que els treballadors de la incineradora no estan exposats a PCDD/Fs o altres substàncies orgàniques.Al Capítol V, sanalitza la propagació de la incertesa i la variabilitat associades als diferents paràmetres implicats en lavaluació de riscos. Per lanàlisi es va utilitzar una nova aproximació, la Fuzzy Latin Hypercube Sampling (FLHS). Aquest mètode es va aplicar al cas destudi del risc produït per les emissions de dioxines i furans (PCDD/Fs) duna incineradora. El model FHLS va mostrar superioritat davant daltres mètodes convencionals danàlisi de la incertesa com és lAnàlisi de Monte Carlo. Finalment, al Capítol VI es presenten les conclusions generals. Els estudis realitzats en diverses incineradores espanyoles han demostrat lefectivitat de la legislació vigent, molt estricta en quant a les emissions de dioxines i furans i de metalls pesants. En cap dels casos, els resultats han indicat que les incineradores estudiades fossin una font rellevant daquests contaminats i, per tant un risc addicional per la gent que viu a les rodalies.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor: Domingo Roig, José Luis; Schuhmacher Ansuategui, Marta

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:09/17/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.