Details

Preparació de derivats de polisacàrids i la seva aplicabilitat com a selectors quirals en la separació denantiòmers per cromatografia de repartiment centrífug (CPC)

by Pérez Palomar, Eva

Abstract (Summary)
RESUM: A la present Tesi Doctoral sha dut a terme la síntesi de derivats de cellulosa, amilosa i quitosà amb lobjectiu davaluar-los com a selectors quirals en separacions denantiòmers per cromatografia de repartiment centrífug. Segons la metodologia sintètica desenvolupada anteriorment en el grup de recerca, shan preparat els tris(3,5-dimetilfenilcarbamats) i tris(3,5-diclorofenilcarbamats) de cellulosa, amilosa i quitosà, compostos de reconeguda enantioselectivitat quan sapliquen en fases estacionàries quirals dHPLC. El mètode sha extès cap a la preparació daltres derivats, incloent derivats mixtes dodecanoïl/dimetilfenilcarbamat de cellulosa. Lobjectiu daquesta diversificació ha estat duna banda estudiar lefecte dels diferents substituents sobre lenantioselectivitat i daltra banda incrementar la solubilitat dels polisacàrids en dissolvents orgànics. A partir dels compostos preparats, shan buscat les condicions experimentals adequades per la seva utilització en cromatografia de repartiment centrífug (CPC). Aquesta és una tècnica cromatogràfica sense suport sòlid on el procés de separació té lloc entre dues fases líquides immiscibles. Quan es consideren separacions denantiòmers, cal solubilitzar en una de les fases un compost que actui com a selector quiral. La selecció dels sistemes de dissolvents que donin lloc a les dues fases immiscibles esdevé de gran importància, doncs ha de permetre la distribució de lanalit, garantir la retenció del selector quiral en una de les fases i permetre que el selector quiral manifesti enantioselectivitat en dissolució. Amb aquest objectiu, en el present treball shan utilitzat sistemes binaris formats per un dissolvent orgànic (metil isobutil cetona, MIBK i metil tert-butil eter, MTBE) on shan dissolt els selectors derivats de polisacàrids, i una dissolució aquosa tamponada (dissolució de fosfat sòdic i dissolució dacetat amònic) que ha actuat com a fase mòbil. Sha estudiat la solubilitat dels derivats de polisacàrids i la viscositat de les dissolucions. Sha seleccionat un ventall danalits racèmics de caràcter àcid, bàsic i neutre i sha examinat la seva distribució en els sistemes bifàsics. En les condicions determinades, shan dut a terme amb èxit les primeres separacions denantiòmers utilitzant derivats de polisacàrids com a selectors quirals en CPC. Els experiments de separació shan realitzat en el mode clàssic delució, comparable a un mode isocràtic en HPLC, i en el mode de cromatografia de desplaçament de pH-zone-refining. Dels resultats en mode clàssic sen desprèn que el camp daplicació dels derivats de polisacàrids és notablement més reduït en CPC que en HPLC. Tot i així, shan aconseguit resolucions parcials denantiòmers per analits com la warfarina i el pindolol. La menor enantioselectivitat es podria atribuir a la pèrdua de part de lestructura supramolecular dels polisacàrids quan aquests sutilitzen en dissolució i també a lelevat grau dionització dels analits en les condicions de pH de fase mòbil utilitzades, que dificultaria la interacció amb el selector derivat de polisacàrid. A fi de superar aquesta limitació i promoure interaccions més efectives entre selector i enantiòmers sha utilitzat el mode de pH-zone-refining. En aquest mode de desplaçament aplicable a analits ionitzables sha aconseguit incrementar lenantioselectivitat i la resolució de les separacions, així com la capacitat de càrrrega dels selectors. Un estudi comparatiu entre CPC i HPLC ha reflectit que les dades de capacitat de càrrega de dos derivats de cellulosa i amilosa front a determinats racèmics eren favorables a la CPC. La major accessibilitat del selector quiral en la fase estacionària líquida de CPC podria facilitar la interacció amb els enantiòmers. A fi de caracteritzar la densitat de llocs de reconeixement en el selector quiral polisacarídic, sha estudiat la interacció selector/enantiòmers a través de diferents tècniques, entre elles la ressonància magnètica nuclear utilitzant experiments de transferència de saturació (STD NMR). TITLE OF THE DOCTORAL THESIS: Preparation of polysaccharide derivatives and their applicability as chiral selectors in the separation of enantiomers by centrifugal partition chromatography (CPC).
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Minguillón Llombart, Cristina

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:farmacologia i química terapèutica

ISBN:

Date of Publication:02/19/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.