Details

Anàlisi de lexpressió i dels mecanismes dacció del receptor destrògens beta en el càncer de pròstata

by Hurtado Rodríguez, Antoni

Abstract (Summary)
ls estrògens poden regular la progressió del cicle cel·lular, tot i que la contribució concreta i els mecanismes dacció del receptor destrògens beta (ER?) no sha descobert encara. En aquest treball sha analitzat els nivells dER?1 i dER?2 a través del cicle cel·lular, com també els mecanismes dacció i les conseqüències de la sobrexpressió dER?1 en la línia cel·lular humana de càncer de pròstata LNCaP. Els resultats daquest treball mostren que el mRNA i la proteïna dER?1 augmenten des de la fase G1 a S del cicle cel·lular i disminueixen abans darribar a la fase G2/M, mentre que els nivells dER?2 disminueixen durant la fase S i augmenten de nou en G2/M. La proteïna dER?1 es va detectar tant en la fracció nuclear com en la no nuclear de totes les fases del cicle, i ER?2 únicament en la fracció nuclear. Respecte el mecanisme dacció, la proteïna endògena dER?1 fou capaç dactivar la transcripció sobre les seqüències ERE únicament en la fase S del cicle cel·lular duna manera lligand dependent. No es van detectar canvis en la transactivació dAP1 i NF-kB després del tractament amb estradiol o linhibidor del receptor destrògens ICI 182,780. La sobrexpressió de la proteïna ER?1 nativa o amb dues mutacions en el domini dunió al DNA provocaven un bloqueig en la fase G1a del cicle cel·lular. Aquest bloqueig va anar acompanyat per la interacció dER?1 sobrexpressat amb la proteïna cinasa c-Jun N-terminal (JNK1) i una disminució en la expressió del gen ciclina D1. El tractament de les cèl·lules amb ICI eliminava la interacció entre ER?1 i JNK1, un augment de la expressió de la ciclina D1 i una entrada en la fase G1b del cicle cel·lular, on continuaven estant bloquejades. En conclusió, els nostres resultats demostren que, en les cèl·lules LNCaP de càncer de pròstata, la expressió de totes dues isoformes del receptor està regulada diferencialment durant la progressió del cicle per un mecanisme ERE-dependent i ERE-independent. El bloqueig induït per la sobrexpressió de la proteïna reforça la idea que ER? es comportaria com un gen supressor de tumors.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Murell, Francina; Reventós, Jaume

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:408 departament de biologia cel lular i fisiologia

ISBN:

Date of Publication:02/09/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.