Details

Diagnòstic de dèficit de producció danticossos específics. Eficàcia del tractament amb immunoglobulines en el control de lafectació pulmonar

by Vendrell Relat, Montserrat

Abstract (Summary)
La resposta danticossos a la vacuna conjugada de lH.influenzae tipus b (Hib) es va estudiar en 59 voluntaris sans (edat mitjana: 32 anys) i en 22 pacients amb immunodeficiència humoralknown (edat mitjana: 32 anys) per determinar la seva utilitat en el diagnòstic de dèficit de producció danticossos. Vint dels sans i 9 dels pacients van ser també immunitzats amb la vacuna del pneumococ. La mesura dels anticossos específics sèrics es va realitzar per tècnica dELISA. to Hib capsular polysaccharideLa resposta a les vacunes es va definir utilitzant el límit inferior de linterval de probabilitat del 90%, dues cues, dels nivells danticossos específics post-immunització de la població sana. El valor danticossos específics mínim a incrementar per considerar un individu responedor va ser de 2,28 ?g/ml per la vacuna de lHib i 395 U/ml per la del pneumococ. Amb aquest criteri el 85% (50/59) dels sans van respondre amb la IgG específica contra lHib i el 75% (15/20) amb la IgG contra el pneumococ. Tots els sans que van rebre les dues vacunes van respondre al menys a una delles. Cap dels pacients amb immunodeficiències no va respondre a cap delles. Lavaluació de la resposta danticossos contra la vacuna del pneumococ i lHib pot facilitar el diagnòstic dimmunodeficiències primàries de tipus humoral i la indicació de tractament amb immunoglobulines. Per investigar si el dèficit danticossos amb nivells dIgG normal sassocia a bronquièctasis, es va estudiar la resposta danticossos contra la vacuna polisacàrida del pneumococ i la conjugada de lHib en pacients amb bronquièctasis detiologia no coneguda, valorats ambulatoriament durant un període de 7 anys. El dèficit de producció danticossos es va definir com la manca de resposta a les dues vacunes. 107 pacients van ser inclosos en lestudi (edat mitjana: 46.3 anys). El dèficit de producció danticossos es va diagnosticar en 12 pacients (11%); aquests pacients van presentar una major incidència dotitis mitjana, nivells baixos dIgG2 i nivells basals danticossos contra S.pneumoniae i Hib inferiors. El dèficit de producció danticossos amb IgG normal pot associar-se a bronquièctasis i hauria de valorar-se en pacients amb bronquièctasis detiologia no coneguda, especialment en pacients amb antecedents dotitis mitjana, nivells baixos dIgG2 i nivells baixos danticossos específics. La progressió de lafectació pulmonar és lalteració més freqüent en pacients amb immunodeficiència comuna variable (ICV). La dosi més eficaç i els paràmetres per avaluar-ne leficàcia no han estat ben establerts. Es va estudiar levolució de lafectació pulmonar de 24 pacients amb ICV que van iniciar tractament amb immunoglobulines intravenoses (IVIG) amb dosis necessàries per mantenir uns nivells estables dIgG superiors a 600 mg/dl. La dosi dIVIG, els nivells sèrics dIgG, la incidència dinfeccions bacterianes, proves de funció respiratòria (PFR) i TACAR de tòrax es van monitoritzar durant 2 anys. Es va determinar la variabilitat de la dosi dIVIG (205 - 372 mg/kg/21 dies) per obtenir els nivells dIgG establerts. Els pacients amb malaltia pulmonar crònica (MPC) van requerir dosis superiors dimmunoglobulines (p = 0.045). Durant el tractament es va observar una disminució significativa del número dinfeccions greus i lleus. No es van observar canvis en les PFR ni en la puntuació de la TACAR en pacients sense MPC, però van millorar en pacients amb MPC. Un increment de la puntuació de la TACAR es va detectar en dos pacients sense evidència dalteració en lestat clínic ni en les PFR. El mantenir nivells residuals dIgG superiors a 600 mg/ml pot ajudar a evitar la progressió de lafectació pulmonar en pacients amb ICV. Les manifestacions clíniques, les PFR i la TACAR de tòrax, al menys cada dos anys són aconsellables per detectar la progressió de lafectació pulmonar.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Morell, Ferran; De Gracia, Javier

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:417 departament de medicina

ISBN:

Date of Publication:10/27/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.