Details

Determinació de compostos orgànics volàtils i semivolàtils en atmosferes urbanes i industrials del camp de Tarragona

by Ras Mallorquí, Maria Rosa

Abstract (Summary)
Resum En el marc de la present Tesi Doctoral sha realitzat, per una banda, el desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de diferents grups de compostos orgànics en latmosfera, els quals han estat els compostos orgànics volàtils, els compostos orgànics volàtils sofrats i els hidrocarburs aromàtics policíclics. Els mètodes desenvolupats han estat basats principalment la cromatografia de gasos i espectrometria de masses, i shan aplicat diferents tècniques de mostreig i preconcentració dels analits, tal com l'adsorció mitjançant mostreig actiu en tubs amb sorbent i posterior desorció tèrmica, microextracció en fase sòlida, o mostreig actiu de grans volums d'aire de la fase particulada de l'aire, la qual que es recull en filtres de fibra de vidre, i de la fase gasosa, que es recull en cartutxos d'escuma de poliuretà. Per una altra banda, aquests mètodes analítics shan aplicat a la monitorització dels compostos esmentats en diferents àrees urbanes i industrials del Camp de Tarragona, regió en la qual existeix una forta presència de la indústria química, i en la qual les dades disponibles sobre els nivells daquests compostos a latmosfera són limitades.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Borrull Ballarin,Francesc; Marcé Recasens,Rosa Mª

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química analítica i orgànica

ISBN:

Date of Publication:12/12/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.