Details

Tècniques de preconcentració combinads amb l'espectroforesi capil·la per a la determinaci´d'antibòtics

by Puig Guiral, Patricia

Abstract (Summary)
La Tesi Doctoral amb el títol Tècniques de preconcentració combinades amb lelectroforesi capillar per a la determinació dantibiòtics ?-lactàmics sha basat en el desenvolupament de diferents estratègies per a millorar la sensibilitat de lelectroforesi capillar. Aquestes estratègies shan aplicat a la determinació dantibiòtics ?-lactàmics en diferents matrius. Els antibiòtics ?-lactàmics són uns fàrmacs àmpliament utilitzats tant en humans com en animals amb finalitats terapèutiques i profilàctiques. A més, en veterinària també sempren com a promotors del creixement. Degut al seu extens ús i a que sovint no són completament metabolitzats per lindividu tractat amb aquests fàrmacs, ha sorgit la problemàtica de la seva presència en el medi ambient i en productes alimentaris de consum humà a baixos nivells de concentració. Això ha provocat laparició de resistències a aquest tipus dantibiòtics fet que va lligat a la pèrdua deficàcia bacteriana. Així doncs, és important el desenvolupament de mètodes analítics per tal de controlar la presència daquests compostos a baixos nivells de concentració. Lelectroforesi capillar (CE) és una interessant estratègia per a la determinació daquests antibiòtics degut al seu elevat poder de separació, bona resolució i gran eficàcia. A més, els volums de reactius, solvents orgànics i mostra que habitualment sempren són molt baixos i això es tradueix en un baix cost econòmic i un mínim impacte mediambiental. Tot i això, lCE presenta una limitació important que és la limitada de sensibilitat en la determinació danalits a baixos nivells de concentració. Amb lobjectiu de millorar la sensibilitat de la tècnica, en la present Tesi Doctoral shan estudiat diferents estratègies per tal de preconcentrar els analits i així incrementar la seva concentració prèviament a la separació electroforètica. Dentre les diferents opcions per a preconcentrar els analits es destaquen les tècniques electroforètiques, basades en la variació de la mobilitat dels analits en diferents medis, i les tècniques cromatogràfiques que consisteixen, fonamentalment, en la retenció dels analits en un sorbent dextracció en fase sòlida (SPE) i la posterior elució en un volum de solvent més petit que el de la mostra. En la present Tesi Doctoral shan aplicat els dos tipus de tècniques en diferents modalitats. Pel que fa a laplicació de les tècniques electroforètiques, les diferents opcions estudiades es van establir en funció del mode de separació electroforètica emprat i en el cas de les tècniques cromatogràfiques el paràmetre que es va tenir en compte, va ser el tipus dacoblament entre lSPE i lCE. Finalment, per tal de millorar encara més la sensibilitat de lCE es va emprar la combinació duna tècnica electroforètica i una cromatogràfica. Així doncs, shan avaluat diferents tècniques electroforètiques de preconcentració en la determinació dantibiòtics beta-lactàmics per electroforesi capillar per zones (CZE), cromatografia de microemulsió electrocinètica (MEEKC) i cromatografia micellar electrocinètica (MEKC). Tots els sistemes emprats shan basat en la introducció dun gran volum de mostra i la posterior eliminació de la matriu de la mostra de forma que en tots els casos shan millorat els límits de detecció obtinguts. Pel que fa a les tècniques de preconcentració cromatogràfiques, les diferents combinacions entre lSPE i el sistema electroforètic que shan utilitzat són: loff-line, lin-line i lon-line. En tots els casos sha aconseguit una important millora de la sensibilitat dels mètodes danàlisi ja que els límits de detecció obtinguts emprant letapa dSPE són considerablement més baixos. A diferència de les tècniques electroforètiques, en aquest cas, la preconcentració sovint implica una neteja de la matriu de la mostra de forma que ha estat possible laplicació dels mètodes desenvolupats a mostres reals tal com aigües de riu o residuals dhospital i fins i tot matrius biològiques com plasma de vaca.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Calull Blanch, Marta; Aguilar Anguera, Carme

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament d enginyeria química

ISBN:

Date of Publication:09/14/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.