Details

Obtenció de LCT's a partir de reïnes epoxi cristall líquid amb estructura de dímer

by Ribera Ruiz, David

Abstract (Summary)
Resum: El present treball té com objectiu lobtenció de materials entrecreuats conservant una mesofase cristall líquid fixada, comunment denominats LCTs. La majoria de LCTs sobtenen per entrecreuament de reïnes epoxi cristall líquid amb amines aromàtiques primàries. Lentrecreuament dins de la mesofase porta a materials amb un menor coeficient dexpansió tèrmica i en alguns casos amb un augment considerable del mòdul demmagatzematge. Lorientació dels LCTs per entrecreuament dins dun camp magnètic porta a materials anisòtrops amb una millora de les propietats mecàniques en la direcció del camp aplicat. En aquest cas, shan sintetitzat sis sèries de monòmers diepoxídics mesomorfs amb estructura de dímer i que contenen un grup imina dins la unitat mesogènica. Sha estudiat la influència de la diferent llargària de lespaciador central i la incorporació de grups èter i èster als extrems del mesògen en el comportament mesomorf. Lestudi de les característiques de cristall líquid shan caracteritzat mitjançant calorimetria diferncial descombrat, microscopia òptica de llum polaritzada i difracció de raigs X. A més daquestes tècniques, shan caracteritzat les propietats mecàniques dels LCTs obtinguts mitjançant anàlisi termodinamomecànica. Dues de les sèries han mostrat mesofases esmèctiques i la resta únicament una mesofase nemàtica. Els resultats obtinguts confirmen la importància de la polaritat del mesogen i de la posició del grup ester entre lespaciador central i els mesògens per a la formació de mesofases esmèctiques. Shan obtingut LCTs a partir de lentrecreuament daquest monòmers amb cantitats estequiomètriques de 2,4-diaminotoluè, 4,4-aminoacetofenona azina, i 2,4-toluendiisocianat sol i catalitzat per 4-N,N-dimetilaminopiridina. També shan obtingut LCTs per entrecreuament amb 4-N,Ndimetilaminopiridina i diazabiciclo[2,2,2]octà en quantitats catalítiques. Els LCTs obtinguts shan caracterizat per fixar majoritàriament ordenacions nemàtiques i en alguns casos ordenacions esmèctiques C. En els LCTs obtinguts sha posat de manifest la importància de la polaritat del mesogen per lobtenció de LCTs i de la posició del grup ester entre lespaciador central i els mesògens per a la formació de LCTs amb ordenacions esmèctiques. Shan estudiat les propietats mecàniques dels LCTs entrecreuats amb 2,4-diaminotoluè, 4-N,N-dimetilaminopiridina i diazabiciclo[2,2,2]octà. Shan comparat tres tipus diferents de materials, materials isòtrops, orientats en microdominis i materials macroscòpicament orientats. Shan obtingut graus dorientació petits, tot i que els materials orientats van mostrar anisotropia en el coeficient dexpansió tèrmica. Obtention of LCTs from liquid crystal epoxy resins with dimeric structure.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Serra Albet, Àngels; Mantecón Arranz, Ana

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química analítica i orgànica

ISBN:

Date of Publication:12/17/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.