Details

The construction site manager's impact on risk management performance

by Simu, Kajsa, PhD

Abstract (Summary)
Riskhantering i byggprojekt förlitar sig av tradition på individers erfarenhet och personliga bedömningar gjorda i första hand av platschefer, särskilt i mindre projekt. Platschefer innehar en nyckelroll i byggföretagen och det är en förhärskande bild att de är tuffa killar som gärna agerar, ibland kanske väl riskfyllt. Den här studien utgår från de resultat och slutsatser som kom fram i den tidigare presenterade licentiatavhandlingen "Riskhantering i små byggprojekt", som visade att tilltron till verksamhetssystemen är begränsad när det gäller hur risker hanteras på projekt. Tilltron är desto större till den enskilde platschefens förmåga att använda sin erfarenhet och kompetens för att sköta riskhantering i projekt. Fokus för den här studien är därför att belysa den individuella påverkan som platschefen har på effekterna av riskhantering. För att kunna svara på den frågeställningen ingår även i studien att definiera hur man kan mäta effekter av riskhantering på arbetsplatsnivå. Ett av resultaten från den här studien är en modell, bestående av fyra olika grupper av indikatorer, som har tagits fram och testats med syfte att mäta effekter av riskhantering på individ- och arbetsplatsnivå. Dessa indikatorer är relaterade till ekonomiskt resultat, säkerhet, kvalitet och förutsägbarhet. Modellen har testats med verkliga data från ett byggföretag men det har inte varit möjligt att visa på tillräckligt signifikanta korrelationer mellan de indikatorer som modellen baseras på. Som en konsekvens har ekonomiskt resultat blivit den indikator som fått representera modellen och därmed även måttet på effekter av genomförd riskhantering. Individernas påverkan på riskhantering har delats upp i två olika delar, den ena är relaterad till personlighet och den andra till erfarenhet, ålder och utbildning. Personligheten har mätts genom personlighetstestet PAPI som beskriver individers personlighet i 20 olika skalor. För tre skalor identifierades signifikanta korrelationer med ekonomiskt resultat; behov av förändring, behov av att vara frispråkig och rollen att vara social och vänlig. Ingen av dessa skalor kan dock relateras till effekter av riskhantering. Vid jämförelsen mellan cheferna i normgruppen från övriga arbetsmarknaden och platschefsgruppen från det aktuella byggföretaget konstateras att den största skillnaden uppträder i behovet av förändring där platschefer från byggsektorn har ett mindre behov av omväxling och förändring. Detta kan tolkas som att de är mer konservativa än chefer från andra branscher. Vidare konstateras att det inte heller finns något som pekar på att platschefer från byggsektorn är mer riskbenägna än chefer från andra branscher, snarare motsatsen. Studien av platschefer från byggföretaget visar på individer som är mer uppmärksamma på detaljer, har behov av regler och riktlinjer och har ett arbetstempo som indikerar att de är mer stresståliga än chefer från övriga arbetsmarknaden. En av slutsatserna i den här studien är att det finns indikatorer som skulle kunna användas för att mäta effekter av riskhantering. För att hitta signifikanta korrelationer så krävs det däremot mer omfattande data än vad som varit tillgängligt i den här studien. En annan slutsats är platschefernas obenägenhet till förändring som innebär att stannar problemlösningen på arbetsplatserna till stor del kvar i det som kallas regelbaserad problemlösning istället för att nyttja den mer tidskrävande kunskapsbaserade nivån av problemlösning när så krävs. Det kan även konstateras att platschefer från byggföretag inte skiljer sig från chefer från övriga arbetsmarknaden när det gäller riskbenägenhet. Den sista slutsatsen är att i motsats till vad som antagits är påverkan från individerna på resultaten från riskhantering relativt liten. Det är andra aspekter, troligen relaterade till organisation och kultur, som tycks ha en större påverkan.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-86233-00-6

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.