Details

The construction client as a change agent :contextual support and obstacles

by Vennström, Anders, PhD

Abstract (Summary)
Byggherren är den som utpekas till att agera som en förändringsagent och effektivisera byggprocessen. Enligt tidigare undersökningar innehar byggherren en position som bör utnyttjas till att förändra attityder, beteende och procedurer i byggprocessen. Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur byggherren kan bidra till en utveckling av byggprocessen. Studien bygger på teorier om rollen som byggherre och rollen som förändringsagent och vi vilka sammanhang dessa roller förekommer, i byggprocessen och i en förändringsprocess. Det empiriska bidraget till studien bygger på både intervjuer och en enkätundersökning med byggherrar i Sverige. För att förtydliga studiens fokus har tre forskningsfrågor formulerats. Den första forskningsfrågan behandlas teoretiskt och visar på principiella skillnader mellan de två rollerna. Forskningsfråga två behandlar hur den kontextuella situationen påverkar agerandet som byggherre, med kontext avses här byggprocessen. Resultatet visar att rollen som byggherre påverkas i stor utsträckning av den byggprocess som förekommer idag. Fokus för byggherren ligger på att genomföra projektet, att leverera produkten. Projektorienteringen medför att byggherren begränsas i att kunna agera som en förändringsagent, då detta kräver större fokus på processen och på individerna som deltar. Den tredje forskningsfrågan behandlar i vilken utsträckning byggherren kan agera som en förändringsagent. Resultaten i denna studie visar att en förändring av byggprocessen bör börjar med byggherrens syn på vad rollen innebär. För att förstärka möjligheterna att genomföra en förändringsprocess bör byggherrarna förstärka byggprocessen med kompetens inom detta område. Detta medför att byggherren har möjlighet att, i en mer strategisk roll som förändringsagent, skapa en byggherrefunktion med kompetens som utövar den operativa delen av förändringsprocessen. Rapporten avslutas med en generell diskussion om studiens begränsningar och förslag på fortsatt forskning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.