Details

On computer visualization of interior wood

by Nordvik, Enar, PhD

Abstract (Summary)
De intryck vi får är avgörande för vårt beslut att köpa en produkt eller inte. Om produkten ännu inte är tillverkad, behövs kommunikation i form av visualiseringar eller representationer. Datorvisualisering av synliga träprodukter kräver kunskap om de känslor visualiseringen väcker. Avsikten med arbetet som presenteras här har varit att finna och förstå aspekter som är viktiga när människor upplever datorvisualiseringar av synligt trä. Arbetet innebär också utvärdering av metoder lämpliga för dylika undersökningar. Forskningsarbetet har inneburit en resa från ett kvalitativt till ett kvantitativt synsätt. De två första studierna nyttjade intervjuer och Grounded theory för att kategorisera ord som används när man upplever bilder av trämiljöer. De följande två studier använde olika metoder för att mäta och kvantifiera sådana upplevelser; preference mapping med multivariat analys samt en rankningsmetod för att bedöma vikten på aspekterna. Den sista studien nyttjade Kansei Engineering för att finna relationen mellan subjektiva data och produktegenskaper. Forskningen som presenteras här bidrar till teori och praktik på i huvudsak två sätt. Dels indikerar resultaten vilka aspekter som är viktiga-och i viss mån hur viktiga-när man datorvisualiserar trä; ljusförhållanden, färg och kontrast är viktiga för att ge trä liv på datorskärmen. Behovet av "smart anpassning" av dessa aspekter diskuteras också, liksom den omgivande miljöns påverkan. Dels är de använda metoderna ett resultat i sig; att lära sig hur man bör arbeta med ett fenomen som detta har varit en viktig följd av studierna. Resultaten är förhoppningsvis relevanta för arkitekter, konstruktörer och visualiserare liksom för skogsindustrin och framtida forskning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.