Details

Análisis comparativo y evaluación cuantitativa de la intermodalidad del tren de alta velocidad. Una perspectiva europea de la interconexión e integración en estaciones ferroviarias de ciudades intermedias

by Burckhart, Kerstin

Abstract (Summary)
Resum El fort increment de la mobilitat implica un repte decisiu a linfluir no solament en el funcionament del sistema de transport, sinó també en la competitivitat econòmica i en la qualitat de vida de les persones. La necessitat de protegir el medi ambient i el futur incert de les fonts energètiques invoquen una mobilitat sostenible. El vehicle privat, sinònim de llibertat per a tantes persones en els anys seixanta i setanta ja no es considera de la mateixa manera. Guanya terreny un nova percepció basada en un ús eficient de cada mode de transport per a pal·liar els problemes de saturació de la xarxa viària i lespai aeri. En aquest sentit, el tren dalta velocitat és una peça important en el sistema de transport i pot contribuir a la creació datractives cadenes de transport, sempre i quan estigui adequadament connectat amb la xarxa local i regional. La creixent xarxa dalta velocitat ferroviària a nivell europeu en general, però especialment a Espanya és un indicador de la consolidació daquest servei ferroviari caracteritzat tant per la seva velocitat com per la seva elevada qualitat. Mentre que uns països aposten més per la velocitat, daltres es centren en la millora de la interconnexió de les diverses xarxes de transport per oferir un viatge atractiu. La interconnexió del tren dalta velocitat (TAV) amb la resta del sistema de transport ha de ser una de les principals preocupacions en les ciutats que alberguen una parada. Es necessita establir una complementarietat del TAV amb les altres modalitats de transport, creant una xarxa capil·lar que ajudi a disminuir lefecte túnel que proporciona el TAV degut al seu nombre limitat de parades. Donat que a linici de la tesis doctoral a Espanya encara existien poques estacions de TAV que permetien extrapolar qualsevol anàlisis, la present investigació sestén a les situacions intermodals en cinc països europeus. Lobjectiu de la tesis doctoral es centra en lestudi de la intermodalitat en estacions TAV de França, Espanya, Alemanya, Suècia i Suïssa. Es comparen paràmetres d intermodalitat a nivell nacional dels cinc països objecte destudi i a nivell local mitjançant dos estudis de cas per país. Per a això sinvestiguen les demandes daccés a les terminals de Aix-en-Provence TGV, Valence TGV, Ciudad Real, Lleida-Pirineus, Kassel-Wilhelmshöhe, Mannheim Hbf, Lund, Västerås, Berna i Lausana i sanalitza el paper de la oferta de connexió intermodal i les pautes de mobilitat en aquestes deu ciutats i en el seu context nacional. La base empírica de lestudi es fonamenta en dades que, por una banda, sextrauen duna sèrie denquestes realitzades en el marc de la tesi a viatgers dun corredor dalta velocitat i, per laltre, sen deriven de la documentació aconseguida en les entrevistes a experts locals a les ciutats i països objecte destudi. Com a utillatge d investigació sutilitza la cartografia dels cinc països. Un cronometratge i un treball de camp realitzats in situ a les deu estacions ens ajuda a establir una aproximació a la qualitat de les connexions intermodals. Per a la comprensió del concepte d intermodalitat i per assolir una visió global de la xarxa dalta velocitat, sanalitza la inserció del TAV en el sistema ferroviari existent. Saprofundeix en lanàlisi de la intermodalitat amb lestudi de la demanda daccés a lestació. Lestudi de l oferta es fonamenta en el treball de camp i en la bibliografia existent, de la que sen dedueix una recopilació inèdita a escala europea de las formes d intermodalitat existents en matèria de integració informativa, tarifària i horària. La introducció duna metodologia evaluativa permet la comparació de les diverses situacions en els deu estudis de cas, el que permet contraposar terminals de transport de diversos modes i de diferents països. A més, la complexitat de la intermodalitat fa necessària una avaluació qualitativa mitjançant un patró intermodal i una avaluació quantitativa, que es realitza a través dun mètode d entropia que posa en evidència la qualitat de la intermodalitat. Una anàlisi creuada relaciona els diversos elements intermodals. Amb això es pretén contestar a les preguntes: Loferta daccés local al TAV es complementa amb loferta intermodal nacional i correspon a les pautes de mobilitat de les persones?, Loferta intermodal respon a la demanda? En resum: És el mode de major qualitat de connexió a lestació el que sutilitza o es pot utilitzar almenys potencialment- més? A partir daquests resultats saporten conclusions sobre incoherències en los esforços per crear una intermodalitat eficient i sobre els potencials de millora de la interconexió del TAV, elements que poden ser anticipatoris tant des de la perspectiva de planificació de la xarxa i dels serveis com des del punt de vista dels actors locals.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Tapiador Fuentes, Francisco Javier; Martí Henneberg, Jordi

School:Universitat de Lleida

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:geosoc geografia i sociologia

ISBN:

Date of Publication:06/08/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.