Details

Varför cellprovstagning? Kvinnors uppfattning om varför det är viktigt att gå på gynekologisk cellprovskontroll Why cervical cancer screening?Womens´ opinions toward the importance ofparticipating in a cervical cancer screeningprogram

by Eriksson, Marléne; Eskebrink, Eva

Abstract (Summary)

I Sverige blir samtliga kvinnor mellan 23 och 60 års ålder kallade till gynekologiskcellprovskontroll. Screeningen görs för att upptäcka cellförändringar på ett tidigt stadie.Vid vår verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning såg vi att mångakvinnor uteblev från kallelsen till gynekologisk cellprovstagning. Tidigare forskning visarpå betydelsen av regelbunden kontroll. Studier visar på olika orsaker till att kvinnor avstårfrån kontroll av olika orsaker. Däremot saknas kunskap om kvinnors inställning till varfördet är viktig med gynekologisk cellprovskontroll. Syftet med detta arbete blev därför attundersöka varför det är viktigt för kvinnan att gå på gynekologisk cellprovstagning.Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Viddenna form av analys ligger fokus på att se skillnader och likheter i textinnehållet. Tolvkvinnor valde att delta i intervju i samband med gynekologiska cellprovskontroller hosbarnmorska. Resultatet av intervjuerna består av tre huvudkategorier. Det som framkomvar rädsla för cancer, att gå bara för att bli kallad samt för att bli friskförklarad. Resultatetvisade att kvinnorna även såg de gynekologiska cellprovskontrollerna som en hälsokontrolloch att de samtidigt fick möjlighet att prata med och få information av barnmorskan viddetta tillfälle.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:nursing omvårdnad

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.