Details

Materialleverantören i byggprocessen : en studie av kommunikationen mellan träkomponentleverantören och byggprocessens övriga aktörer

by Cigen, Sunna

Abstract (Summary)
Under de senaste åren har den trämekaniska industrins lönsamhet och möjligheterna att öka förädlingsgraden på träprodukter diskuterats. Utfallet av dessa diskussioner har varit att den trämekaniska industrin tagit initiativ till utveckling och tillverkning av nya byggprodukter av trä. Ett exempel på detta har varit utvecklingen av byggsystem av massivträ. Parallellt med utvecklingen inom den trämekaniska industrin har en diskussion pågått om hur byggbranschen bör utvecklas för att öka effektiviteten i branschen och sänka byggkostnaderna. Bland de åtgärder som föreslås är att öka graden av industrialiserat byggande genom att utnyttja olika typer av färdiga byggsystem. I detta sammanhang är byggsystem av massivträ en intressant produkt. För att en ny produkt ska få fotfäste på marknaden kräv en väl fungerande kommunikation mellan materialleverantör och kund. Licentiatuppsatsens syfte har varit att beskriva och analysera kommunikationsprocessen mellan träkomponentleverantörer och byggföretagets aktörer med utgångspunkt från byggprocessen. Resultatet från analysen har sedan använts för att identifiera de skeden i byggprocessen som har stor inverkan på ett byggprojekts materiallogistik och föreslå hur kommunikationen i dessa skeden bör utformas. Analysen visar att ett stort antal aktörer deltar i kommunikationen och att dessa aktörer har olika informationsbehov och svårigheten för en träkomponentleverantör att möta dessa behov och aktörer. Informationsbehovet varierar även under byggprocessens skeden. De skeden som har identifierats ha stor inverkan på projektets materiallogistik är anbuds- projekterings- och planeringsskedet. Kommunikationen i dessa skeden bör utformas så att informationen skräddarsys efter de kommunicerande aktörernas behov. I varje skede bör kommunikationen utformas så att man i skedets inledningsfas utnyttjar medier som innebär att de kommunicerande aktörerna har möjlighet att skapa direkt kontakt med varandra, och få omedelbar feedback på sina frågor och synpunkter.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.