Details

Född på bolaget? : Klienters erfarenheter av två former av missbruksvård

by Butchert, Diana; Forsberg, Marie; Järnmark, Sofia

Abstract (Summary)

Sammanfattning

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka klienters erfarenheter av två former av missbruksvård. De undersökta verksamheterna är Alkohol- och narkotikagruppen, vilket är en öppenvårdsverksamhet i Lindesberg, samt Stiftelsen Bergslagsgårdar i Örebro, som bland annat arbetar med familjehemsvård för vuxna.

Intervjuer har utförts med åtta klienter mellan 25 till 58 år, varav fyra berördes från varje verksamhet. Den kontextuella missbruksbakgrunden var varierad.

Den semistrukturerade intervjuguiden har utformats utifrån studiens syfte, frågeställningar och tolkningsram. De teoretiska utgångspunkter som tillämpats är identitet, social värld samt copingstrategier. Tidigare forskning har studerats inom missbruksvård, motivation, tvång och frivillighet samt vilka nyckelingredienserna är för en lyckad missbruksvård.

 

Resultat och analys har uppdelats i tre teman:

 

1)      Synpunkter på vården,

2)      Upprätthållande av missbruksfrihet

3)      Social tillhörighet och förändring.

 

Resultatet indikerar en genomgående positiv inställning hos klienterna till vårdformerna och att motivationen är viktig för resultatet av vården. Motivationen har uppkommit antingen före vården inletts eller under vårdtiden, antingen som en följd av sociala förhållanden eller genom relationen till behandlaren. Slutligen antyder resultatet att kombinationen av vård tillsammans med någon annan social omständighet samverkat till upprätthållandet av missbruksfrihet.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Örebro universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:family home treatment out patient program substance abuse client perspective motivation familjehemsvård öppenvård missbruk klientperspektiv social work socialt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.