Details

Utvärdering av trafiksimuleringsmodellen RuTSim

by Nordlöf, Maria; Onmalm, Linda

Abstract (Summary)
Trafiksimulering är ett användbart verktyg då olika typer av vägar ska studeras. Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, har under de senaste åren utvecklat en ny landsvägssimuleringsmodell, Rural Road Traffic Simulator (RuTSim) (Tapani 2005). För att en simuleringsmodell ska vara användbar måste den ge en god överrensstämmelse mot verkligheten. Syftet med detta examensarbete är därför att utvärdera RuTSim, genom att kalibrera och validera två 2+1-vägar och en vanlig landsväg med mötande trafik. Detta både för en implementerad frifordonsmodell samt befintlig modell med trafikinteraktioner. Resultatet visar att frifordonsmodellen är valid för simulering av de studerade vägsträckorna. Vad gäller modellen med trafikinteraktioner uppvisar RuTSim brister i omkörningsmodellen, vävning mellan två och ett körfält och i car-followingmodellen. De brister som finns i modellen går troligtvis att åtgärda och god överrensstämmelse mot verkligheten kan då erhållas. Nyckelord Keyword Trafiksimulering, landsvägssimuleringsmodell, frifordonsmodell, kalibrering, validering Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:03/27/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.