Details

Innebörden av rekvisitet "framgå" i 4 kap. 18 § 1 st. och 19 § 1 st. utsökningsbalken

by Schütz, Jan

Abstract (Summary)
Det är en given utgångspunkt vid utmätning att endast sådan egendom som tillhör gäldenären får tas i anspråk för borgenärernas fordringar. Eftersom det ofta är praktiskt omöjligt för kronofogdemyndigheten att göra en fullständig utredning om vilka tillgångar som ägs av gäldenären, får lös egendom också utmätas i de fall då den p.g.a. presumtionsreglerna i 4 kap. 18-19 §§ utsökningsbalken ska anses tillhöra gäldenären. Enligt dessa lagrum presumeras gäldenären vara ägare till gods som han har i sin besittning om det inte ”framgår” att egendomen tillhör annan. Det primära syftet med denna uppsats är att, utifrån de fall i rättspraxis, där HD har prövat betydelsen begreppet ”framgå” i 18-19 §§, klargöra vilka krav som ställs på bevisningen för att rekvisitet i fråga ska anses vara uppfyllt. Jag ämnar också klargöra om innebörden av ”framgå” är densamma i dessa lagrum samt belysa vilka principiella argument som kan framföras av en borgenär respektive en tredje man i en diskussion om hur högt beviskravet bör ställas i dessa lagrum. Nyckelord Keyword besittning, bevisning, bevisvärdering, borgenärsskydd, framgå, utmätning, utsökning Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2001-06-11 Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2001/10 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ajp/010/ Titel Title Författare Author Innebörden av rekvisitet ”framgå” i 4 kap. 18 § 1 st. och 19 § 1 st. utsökningsbalken The Signification of the Prerequisite ”be evident” in the Swedish Enforcement Code 4th
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:besittning bevisning bevisvärdering borgenärsskydd framgå utmätning utsökning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.