Details

Kostnadsföring av organisationskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv

by Flink, Jenny

Abstract (Summary)
Uppsatsens syfte är att utreda hur företag i form av aktiebolag skall kostnadsföra organisationskostnader av olika slag. Organisationskostnader är kostnader som är kopplade till företagets organisation och förvaltning och det kan till exempel vara fråga om utredningskostnader, flyttningskostnader och förvaltningskostnader. I uppsatsen behandlas inte organisationskostnader i form av utgifter för forskning och utveckling. Uppsatsens fokus ligger på den skatterättsliga behandlingen där omfångs- och periodiseringsfrågan för organisationskostnader enligt gällande rätt diskuteras. Även den redovisningsrättsliga behandlingen diskuteras kortfattat. Idag är kostnadsföringen av de flesta organisationskostnaderna fastställd men det finns fortfarande en del frågetecken där det saknas lagrum och där det fortfarande råder osäkerhet i rättspraxis hur kostnaden skall behandlas. Avslutningsvis ges förslag på förändringar som enligt min mening skulle förenkla hanteringen av organisationskostnader för företaget. Framförallt skulle det underlätta för företaget om samtliga utredningskostnader blev omedelbart avdragsgilla. Nyckelord Keyword Organisationskostnader, utredningskostnader, flyttningskostnader, bolagsbildningskostnader, förvaltningskostnader Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2002-06-12 Språk Language Svenska/ Swed ish X Engelska/ English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2002/ 11 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http:/ / www.ep.liu.se/ exjobb/ eki/ 2002/ ajp/ 011/ Titel Title Författare Author Kostnadsföring av organisationskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv Organizational costs from an income tax perspective Jenny Flink Sammanfattning Abstract The aim of this thesis is to analyse how a company should handle organizational costs in its accounting. Organizational costs are costs related to the company’s organization and administration, for example investigation costs, transfer costs and administration costs. The thesis does not deal with research and development costs. The thesis has an income tax perspective and deals with the questions if a certain organizational cost is deductible and when, if it is deductible, the cost should be taken. There are still uncertainties about these questions when it comes to some of the organizational costs. In the end of the thesis I will suggest some changes in the existing regulation that, according to my opinion, would simplify the management of organizational costs for the company. Nyckelord Keyword organizational costs 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:organisationskostnader utredningskostnader flyttningskostnader bolagsbildningskostnader förvaltningskostnader

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.