Details

Prissättning av musik vid digital distribution

by Danielsson, Niclas; Mattsson, Håkan

Abstract (Summary)
Bakgrund: De senaste åren har alltmer musik börjat distribueras digitalt via Internet. Detta har framförallt skett via fildelningsnätverk men under de senaste två åren har allt fler legala tjänster växt fram. Prisnivån hos dessa tjänster är väldigt enhetlig och återförsäljarna har små marginaler på sin försäljning. Teorier påstår att Internet ger möjligheten att skära bort delar i distributionskedjan och det kan leda till lägre priser. Internet ger också ökade möjligheter att ändra priser på daglig basis. Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att identifiera och söka förklaringar till prissättningen av musik vid digital distribution. Metod: Undersökningen har genomförts via 7 personliga intervjuer, 1 telefonintervju och 3 e-mailintervjuer med personer som arbetar i musikbranschen. Dessutom har en enkätundersökning genomförts där 200 studenter från Linköpings universitet deltog. Resultat: Distributionskedjan kommer inte att kortas av, och det är inte troligt att den nya distributionsformen leder till lägre priser. Transaktionsavgifterna är mycket höga i dagsläget och om dessa avgifter sänks finns det utrymme för prissänkningar. Eftersom Internet ger möjligheter att ändra priser på daglig basis borde musikbranschen använda prissättningen på ett mer dynamiskt sätt genom olika prisstrategier såsom exempelvis skummning och penetrering. Det kommer också att bli mycket viktigt för musikbranschen att försöka skapa ett värde i den digitala musikdistributionen, något som kunden är beredd att betala för. Studenterna i Linköping har god kännedom av musiknedladdning men deras vilja att betala för musiken är begränsad. Studenter är troligtvis en mer priskänslig grupp är förvärvsarbetande personer. Nyckelord Keyword Musik, Digital distribution, Prissättning, Marginalkostnad, Per Åman Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2005-06-08 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/18/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.