Details

Översättningar av konkurrens i ekonomiska laboratorier : Om ekonomiska teoriers förenkling, komplexitet och fördunkling i hälso- och sjukvården

by Jensen, Tommy Nöhr

Abstract (Summary)
FRAGMENTERAD SAMMANFATTNINGAktörerna i Stockholms läns landsting simulerar marknad och konkurrens och är väl medvetna om att de gör detta (Den Stora Upphandlingen; en inre marknad inom ramen för en förvaltningsstyrd struktur). Det är inte det denna alternativa berättelse om konkurrens avslöjar. Aktörerna vet precis vad de försöker göra när de försöker organisera hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting genom att låta sig influeras av andra ”världar”. En särskilt relevant ”annan värld” är ekonomen och ekonomisk teori. Men i den till synes medvetna processen händer något, det uppstår komplexitet; det uppträder många olika världar som cirkulerar i Stockholms läns landsting. Men översättningsprocessen av konkurrens stannar inte här. Aktörerna intensifierar sina ansträngningar för att komma tillrätta med det som blivit komplicerat. Nya förslag på hur hälso- och sjukvården ska organiseras konstrueras, där var och en för fram Det Bästa Sättet för att komma till rätta med de observerade problemen. Situationen och tillvaron blir fördunklad och ekonomisk teori har nu översatts så många gånger, av så många olika aktörer, att det cirkulerar otaliga kopior av den. Det är processen av förenkling, komplexitet och fördunkling som är essensen i min re-presentation och i mina anspråk på att försöka förstå konkurrensprocesser. En essens som jag fångar och illustrerar med hur aktörer i aktörsnätverk översätter (associerar, enrollerar och etiketterar) den neoklassiska marknaden.Men annat står också på spel. Aktörer översätter såväl människor som ting samtidigt som ting i sin tur influerar mänskliga föreställningar och ageranden. Men tings förmåga att konstruera människor är begränsat eftersom ting agerar utifrån givna koder, en given Ordning, (som givetvis kan bryta samman och ta oanade vägar, till exempel dataprogram), men som i sig är fyllda av mänskliga avsikter och intentioner. Vissa ”sociotekniska” ting är designade att centrera ”världar”, exempelvis Stockholms läns landsting uttryckt i siffror i en årsredovisning. Likafullt är det bara människor som, i processerna av förenkling, komplexitet och fördunkling, kan träda fram och konstruera och centrera heterogent materiella världar, men genom att centrera mängder av heterogena material (såväl människor som ting) förmår ting visa epistemologiska möjligheter för mänskligt agerande. Människor kan med andra ord färdas långt ut i världen med hjälp av ting. En empirisk observation är att ju längre aktörerna, i hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, reser i de centrerade heterogent materiella världarna desto mer närsynta blir de samtidigt som potentialen att orsaka allvarliga sidoeffekter blir större och större. En annan empirisk observation i studien är att sidoeffekter hanteras på samma sätt i den nationalekonomiska neoklassiska teorin som i hälso- och sjukvårdens praktik, där internaliserade och väl avgränsade ekonomiska transaktioner antas utgöra normen och sidoeffekter undantagen på marknaden. Istället förhåller sig det precis tvärtom: Sidoeffekter är normen och internaliserade och väl avgränsade ekonomiska transaktioner utgör undantagen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:SOCIAL SCIENCES; Business and economics; Business and economics; competition; translation; Actor Network Theory; health care; philosophy; Complexity; Ekonomi; företagsekonomi; Business Studies

ISBN:91-7305-768-1

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.