Details

Värmeisoleringsberäkningar av flerbostadshus : byggda 1996-2005 Thermal insulation calculations of multi-dwelling buildings : built 1996-2005

by Winton, Marcus; Engström, Anders

Abstract (Summary)

År 1987 trädde en ny byggnadslag i kraft, Plan- och bygglagen(PBL). I och med den nya lagen minskade kommunens och byggnadsnämndens kontroll av projekteringshandlingar och besiktningar ute på arbetsplatsen. Efter lagändringen beror den slutgiltiga kvaliteten på en byggnad i större utsträckning på byggherrens och entreprenörernas egenkontroll. P.g.a. olika intressekonflikter inom kommunen, och att det kan förekomma starka kopplingar mellan byggherre och entreprenör, är det inte alltid självklart att kommunens tillsyn vid nybyggnation gällande till exempel egenskapskrav på energihushållning och värmeisolering utförs tillfredsställande.Med ovanstående i åtanke undersökte vi fyra flerbostadshus, två i Värnamo kommun samt två i Kristianstad. Vi undersökte om husen uppfyller de ställda värmeisoleringskraven enligt BBR(Boverkets Byggregler) 9 Kap. samt vilka krav som fanns med i respektive projekts kontrollplan. Endast ett av de fyra husen uppfyllde de ställda kraven. I kommunens kontrollplaner för de undersökta objekten ställs krav på värmeisoleringsberäkningar men några beräkningar på detta finns ej arkiverade hos kommunerna.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:pbl bbr thermal insulation calculation multi dwelling buildings building envelope plan och bygglagen boverkets byggregler värmeisoleringsberäkning uvärde egenkontroll kvalitetsansvarig klimatskal flerbostadshus kontrollplan engineering byggnadsteknik

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.